2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş, özürlü ve özürlü yakını aylığı

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanılması Hakkında Kanun’a göre, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşını doldurmuş özürlüler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında 18 yaşını doldurmuş özürlü yakını bulunanlara Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanmaktadır. İlk müracaatlar, aylık talebinde bulunan vatandaşlarımızın oturdukları yerdeki Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü’ne T.C. Kimlik Numarası bulunan kimlikleri ile yapılacaktır. Başvuruları sonrası, aylık talebinde bulunanların şartlarına göre istenen diğer belgeler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Aylıklar, Hak Kazanma Şartları ve Başvuru:
1. 65 Yaş - Yaşlılık Aylığı:

65 yaşını doldurmuş, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık almayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (1 Temmuz 2008 itibariyle 86,41 TL) altında olan kimselere, her ay ödenen 86,41 TL’lik aylıktır. 65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumda olan eşlerin her ikisine de yaşlılık aylığı bağlanır.
Başvuru için istenen belgeler:
- Başvuru Formu, (Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden alınacak, başvuru formundaki 1 No.lu dilekçe kısmı, 3. No.lu Mal bildirim belgesi kısmı başvuran tarafından doldurulacak olup, 2. No.lu İkametgah İlmühaberi muhtarlık, 4. No.lu Muhtaçlık Belgesi de il veya ilçe idare kurulları tarafından doldurulacaktır. Başvuruya ayrıca Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de eklenecektir.
- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
Belgeleri eklenecektir.


2. 65 Yaşından Büyükler için Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı:
65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (Özür derecesi %70 ve üzeri olanlar) ve aylık tüm gelirleri ortalaması 86,41 TL’nin altında olanlara verilen aylıktır. Yaşlılık aylığından farklı olarak, bu aylık 65 yaşını doldurmuş, bakıma muhtaç düzeyde özürlü olan, özür derecesi %70’in üzerindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu aylığı hak kazananlara, muhtaçlık sınırının 3 katı tutarında aylık verilir yani, 259,23 TL’dir
Başvuru için istenen belgeler:
- Başvuru Formu, (Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden alınacak, başvuru formundaki 1 No.lu dilekçe kısmı, 3. No.lu Mal bildirim belgesi kısmı başvuran tarafından doldurulacak olup, 2. No.lu İkametgah İlmühaberi muhtarlık, 4. No.lu Muhtaçlık Belgesi de il veya ilçe idare kurulları tarafından doldurulacaktır. Başvuruya ayrıca Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de eklenecektir.
- Vücut Fonksiyon kaybı oranının %70’in üzerinde olduğunu gösteren, açıklama kısmında 2022 Sayılı Kanun’dan yararlanabilir notu düşülmüş, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

3. Özürlü Aylığı
65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özürlülük oranı %40 – 69 arasında olan, herhangi bir işe yerleştirilmemiş ve aylık tüm gelirleri ortalaması 86,41 TL’nin altında olanlara verilen aylıktır. Bu vatandaşlarımıza verilen aylık miktarı, muhtaçlık sınırının 2 katı oranında olup, 172,82 TL’dir
Başvuru için istenilen belgeler:
- Başvuru Formu, (Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden alınacak, başvuru formundaki 1 No.lu dilekçe kısmı, 3. No.lu Mal bildirim belgesi kısmı başvuran tarafından doldurulacak olup, 2. No.lu İkametgah İlmühaberi muhtarlık, 4. No.lu Muhtaçlık Belgesi de il veya ilçe idare kurulları tarafından doldurulacaktır. Başvuruya ayrıca Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de eklenecektir.
- Özür oranını gösteren, açıklama kısmında 2022 Sayılı Kanun’dan yararlanabilir notu düşülmüş, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
- Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge,

4. Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı
65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özürlülük derecesi %70’in üzerinde olan), aylık tüm gelirleri toplamı 86,41 TL’nin altında olan ve özürlü vatandaşlarımıza verilen aylıktır. Bu vatandaşlarımıza verilen aylık miktarı, muhtaçlık sınırının 3 katı oranında olup, 259,23 TL’dir
Başvuru için istenilen belgeler:
- Başvuru Formu, (Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden alınacak, başvuru formundaki 1 No.lu dilekçe kısmı, 3. No.lu Mal bildirim belgesi kısmı başvuran tarafından doldurulacak olup, 2. No.lu İkametgah İlmühaberi muhtarlık, 4. No.lu Muhtaçlık Belgesi de il veya ilçe idare kurulları tarafından doldurulacaktır. Başvuruya ayrıca Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de eklenecektir.
- Vücut Fonksiyon kaybı oranının %70’in üzerinde olduğunu gösteren, açıklama kısmında 2022 Sayılı Kanun’dan yararlanabilir notu düşülmüş, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu

5. Bakıma Muhtaç Özürlü Yakını Aylığı
Kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında 18 yaşını tamamlamamış, bakımını fiili olarak gerçekleştirdiği özürlü yakını bulunan vatandaşlarımıza, tüm aylık gelirleri ortalaması muhtaçlık sınırının altında olması şartıyla verilen aylıktır. Bu vatandaşlarımıza verilen aylık miktarı, muhtaçlık sınırının 2 katı oranında olup, 172,82 TL’dir
Başvuru için istenilen belgeler:
- Başvuru Formu, (Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden alınacak, başvuru formundaki 1 No.lu dilekçe kısmı, 3. No.lu Mal bildirim belgesi kısmı başvuran tarafından doldurulacak olup, 2. No.lu İkametgah İlmühaberi muhtarlık, 4. No.lu Muhtaçlık Belgesi de il veya ilçe idare kurulları tarafından doldurulacaktır. Başvuruya ayrıca Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak 1 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de eklenecektir.
- Özür oranını gösteren, açıklama kısmında 2022 Sayılı Kanun’dan yararlanabilir notu düşülmüş, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

Aylık Başlangıcı ve Ödenmesi
Aylık talebinde bulunanların, aylık başlangıç tarihi başvuru formundaki dilekçe kısmının defterdarlık veya mal müdürlüğü kayıtlarına geçtiği ayı takip eden aybaşından başlatılır. Aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak talep sahibinin bulunduğu yerdeki Ziraat Bankası Şubesi ve PTT aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine ya da velilerine herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaksızın T.C. kimlik numaralarını gösterir Kimlik belgelerini göstermeleri durumunda ödenir.
Aylıklar,
- Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her ödeme döneminin 5. Günü
- Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her ödeme döneminin 6. günü
- Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her ödeme döneminin 7. Günü
- Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her ödeme döneminin 8. Günü
- Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her ödeme döneminin 9. Günü
Ödenir.
Aylık alanlar, aylıklarının Ziraat Bankası şubesine gönderildiği tarihten en geç 6 ay içinde, P.T.T şubesinden ise 4 ay içinde almaları gerekir, aksi halde bu aylıklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na iade edilir.
Aylık çıktığı tarihten itibaren aralıksız 1 yıl boyunca aylıklarını almayan hak sahiplerinin aylıkları durdurulmakta olup, aylıklarını 5 yıl boyunca almayanları ise aylıkları kesilmektedir.
5 yıl içinde yazılı olarak talep edenlerin aylıkları ise, bir defada toptan ödenir…
85 yaşın üzerinde yaşlılık aylığı alanlar ile özürlülük oranı %70’in üzerinde olanlar yazılı talepte bulunmaları halinde ödeme günlerinde P.T.T. tarafından konutlarında ödenir.


Aylıkların Kesilmesi ve Bildirim Yükümlüğü
Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin ya da bu yönetmelik kapsamında bulunan 18 yaşından küçük Özürlünün;
a) Ölümü,
b) Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),
c) Muhtaçlığın kalkması,
ç) Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,
e) Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi,
f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
g) Özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması veya bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi durumunda aylıklar kesilmektedir.
Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin ortaya çıkması durumunda üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne durumu bildirmekle yükümlüdürler.
Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, yersiz ödenen aylıkların %50 fazlası ile tahsil edilmesi için Valiliklere veya Kaymakamlıklara bildirilir.


Muayene ve Tedavi
Yukarıdaki şartlar içinde aylık alan vatandaşlarımızın muayene ve tedavi giderleri Yeşil Kart verilerek karşılanmaktadır. (18 yaşından küçük özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, bu haktan sadece özürlünün kendisi yararlanır.)

454 yorum:

 1. 30-11-1993 doğumlu oğlum % 70 öiş gücü kaybı özürlü raporu aldı.(paşabahçe devlet hst. özürlü sağlık kurulundan). raporda özürlü kartı almasına; 2022 nolu kanun haklarından yararlanabilir hükmü var. ben babasıyım herhangi bir işte çalışmıyorum.gelirim yok. eşim (annesi) asgari ücretle sigortalı olarak çalışıyor. bu durumda oğlumuz ne gibi haklara sahip ve ben bu konuyla ilgili ne gibi bir girişimde bulunabilirim.Teşekkürler

  YanıtlaSil
 2. 2022 Sayılı kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü yakını aylığı için babası olarak siz başvuruda bulunabilirsiniz. Size en yakın mal müdürlüğü'ne elinizdeki 2022 sayılı Kanundan yararlanır raporu ile başvurarak, Müdürlükten alacağınız başvuru belgesinde dilekçe kısmına başvuru sahibi olarak siz doldurup, mal beyanı kısmını doldurarak, ayrıca eşinizinde gelirlerini beyan edip, aynı belge üzerindeki muhtarlığa onaylatacağınız, ikametgah ilmuhaberi kısmınıda doldurtturup, nüfustan alacağınız vukuatlı nüfus örneği ile başvuru formunu mal müdürlüğüne tekrar veriniz. İlçe kurulu'nun onayından sonra, 2022 sayılı kanun kapsamında 2 muhtaçlık sınırı düzeyinde 172 TL aylık bağlanacaktır.

  Eğer oğlunuz, bakıma muhtaç düzeyde gündelik işlerini başkasının yardımı olmadan yapamayacak durumda ise, yine hastaneden alacağınız "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli özürlü sağlık kurulu raporu ile size en yakın Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğüne başvurup bakıma muhtaç özürlü evde bakım aylığı talep edebilirsiniz. Sosyal Hizmetlerden alınacak aylık için şart, özürlünün bakıma muhtaç düzeyde olması raporunda "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibaresinin bulunması ve ailenin tüm gelirinin aylık toplamının kişi başına düşen miktarı 318 TL den az olmasıdır. Oğlunuz ağır özürlü ve ailedeki kişi başına düşen gelir de 318 TL den az ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından oğlunuzun bakımını üstelenecek olan siz için ayda bir asgari ücret tuturanda, 477 TL aylık bağlanır.

  Şartlarınızın tutması durumunda Sosyal Hizmetlerin vermiş olduğu aylık daha iyidir...

  YanıtlaSil
 3. 75 yaşında babam var ancak salık güvencesi yönünden salık karnesinin bulundugu devlet memuru olarak 3 kişı calışmaktatır 2022 yasadan 65 lik maaş icin başvuru talebi gecerlimidir bizi bilgilendirirmisiniz

  YanıtlaSil
 4. Merhabalar,

  2022 sayılı Kanunun'un 1. maddesi gereğince 65 yaşını aşmış muhtaç durumdaki kişilerin Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmaması gerekiyor. Ancak Kanunen bakmakla mükellef kimsesi olduğu tespit edilmesi durumunda ise, muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış olup olmadığına bağlanmamışsa bağlanması mümkün olup olmadığına bakılır.
  Babanız için 65 yaş aylığı başvurunuzda sizin ve diğer kardeşlerinizin babanıza ayırabileceği nafaka miktarının tespiti istenecektir. Eğer bu rakam muhtaçlık sınırının altında olursa, yani 86,41 TL nin altında, babanıza 2022 sayılı kanun kapsamında kendisine 65 yaş aylığı bağlanır.
  Sağlık güvencesi de, 2022 sayılı kanun genel sağlık sigortası kapsamında sağlanır...

  YanıtlaSil
 5. ağır özürlüyüm(%88).Sağlık kurulu raporum var.Bu rapora göre bakım aylığı alabilir miyim?Tek başıma hayatımı zor idame ediyorum.

  YanıtlaSil
 6. Merhabalar,

  Şartlarınızın tutması halinde, iki durumdan aylık alma hakkınız var:

  1- Ağır Özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, ailenin aylık tüm gelirleri toplamının aile fertleri başına düşen miktar 318 TL'nin altında ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Bakıma muhtaç özürlü aylığı yani bakıcı aylığı alabilirsiniz... Size bakmayı üstlenen kişi için ayda 477 TL aylık verilir.

  2- 2022 sayılı kanun kapsamında ise, mevcut özür oranınızın yanında aylık geliriniz muhtaçlık sınırının altında ise (86,41 TL'nin) Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı alabilirsiniz. 2022 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan bakıma muhtaç özürlü aylığı, 260 TL olarak size 3 ayda bir verilir.

  Başkasının bakımına muhtaç düzeyde iseniz, SHÇEK aylığını, yukarıdaki şartlarınız tutması halinde alabilirsiniz..

  YanıtlaSil
 7. Ben 2022 sayılı yasadan yararlınıyorum.Almış olduğum sağlık kurulu raporum %70 idi.Bugüne kadar devamlı düşük maaş verdiler.(üç ayda 500 tl).Bu rapora göre yüksek maaş vermediler.Daha sonra ben primsiz ödemeler genel müdürlüğüne telefonla başvurdum.Bu rapora göre maaşınızın farklı olması lazım yanlışlık yapılmış dediler.Daha sonra sağlık kuruluşundan %88 rapor aldım ve kuruluşa gönderdim.Oradanda olumlu cevap aldım.Şimdiye kadar almış olduğum eksik maaş farklarını bana öderler mi?%88 rapora göre bakım aylığı alabilir miyim?2022 sayılı yasadan yararlanıyorum.

  YanıtlaSil
 8. Merhabalar,

  Sağlık Kurulu raporunuzdaki özür oranınınız arması sonucunda oluşan durum değişikliğine göre aylığınızın artırılması, yeni sağlık kurulu raporunuzun kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren almış olduğunuz aylık yeni rapora göre artırılır. Gönderdiğiniz Raporun Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren hak edeceğiniz aylıklar yeni raporunuz doğrultusunda hesaplanarak verilecektir.
  Özür oranınızın artması nedeniyle, almış olduğunuz aylık Özürlü Aylığından, Bakıma muhtaç özürlü aylığı kategorisine yükseltilecektir. Yeni raporunuz doğrultusunda, aylığınız artık 3 muhtaçlık miktarın da aylık alacaksınız.

  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun Ek 7. Maddesi gereğince, başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç özürlü olanların alacakları "Ağır Özürlü" ibareli özürlü sağlık kurulu raporu ve her ne adla olursa olsun aylık her türlü gelirleri toplamının kendilerine ait veya bakmakla yükümlü kişi sayısına göre kişi başına düşen miktarı asgari ücretin 2/3'ü oranında olması durumunda (yani 318 TL'nin altında) bakım hizmeti ücreti verilir.
  Eğer aylık tüm gelirinizin ailedeki kişi başına düşen miktarı 318 TL'nin altında ve özür durumunuzda başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede "Ağır Özürlü" raporu ile belgelenirse, bakımınızı üstlenen akrabanıza bakıcı aylığı bağlanır...
  2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan aylık sizin için olan bir aylıktır,
  2828 sayılı kanun kapsamında bağlanacak olan aylıkta sizin bakımınızı üstlenen bakıcı için evde bakımı karşılığında verilen bir aylıktır...
  Yukarıdaki şartları taşıyorsanız, size en yakın Sosyal Hizmetler çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüğüne veya kaymakamlıklar kanalıyla evde bakım aylığına başvurabilirsiniz..
  Akrabalarınızdan birisi bakımınızı üstlenebilir

  Konuyla ilgili linkini verdiğim yazımızı da inceleyebilirsiniz...
  http://dursunsir.blogspot.com/2009/01/shcek-evde-bakm-aylg-hangi-sartlarda.html

  YanıtlaSil
 9. slm kolay gelsi... benim şöyle bi sorum olacak yardımcı olusanız çok sevinirim.2022 den faydalanan (3 ayda bir maaş alan)% 60 raporu olan özürlü,sonradan raporu %80 e çıkan özürlünün maaş farkı olur mu? olursa raporu nereye nasıl hangi belgelerle hangi adrese gönderebiliriz...not:% 60 raporu ile maaş alıyor...tesekkür ederim..saygılar

  YanıtlaSil
 10. Merhabalar,

  Özürlülük durumunun değişmesi durumunda 2022 sayılı Kanun kapsamında verilmekte olan aylıklar tekrar düzenlenir.
  Eski raporunuzla (%60 olan) "özürlü aylığı" almakta iken, yeni raporunuzla özür oranının artması nedeniyle "Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı" na hak kazanmış bulunmaktasınız.
  Yeni raporunuzu durumunuzu ve kendinizi tanıtan bir dilekçe ile aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü ve APS posta ile aşağıdaki adrese gönderin... Yeni raporunuz Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren artırılacaktır...

  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
  Tuna caddesi No:7 Kızılay/Ankara

  Sonucu: www.sgk.gov.tr internet adresinden YAŞLI VE ÖZÜRLÜ kısmına girip EVRAK TAKİP kısmından takip edebilirsiniz...

  YanıtlaSil
 11. merhabalar, tekrar ben size göndermiş olduğum yazıda dediniz ki (%80) yeni raporunuzu ankara ya gönderin dediniz..yalnız göndereceğim yeni raporun fotokopisini mi göndereyim, yoksa aslını mı? veya raporu noter tasdikli olarak göndersem olur mu ? ilginizden dolayı çok çok tesekkür ederim.iyi çalışmalar diliyorum. SAYGILAR.....

  YanıtlaSil
 12. (VASİSİYİM) ÜST YAZININ DEVAMI KUSURA BAKMAYIN ÖZÜR DİLERİM...DURUMUNUZU VE KENDİNİZİ TANITAN BİR BELGE DEDİNİZ...YALNIZ BEN ŞU AN HASTAMIN(ÖZÜRLÜMÜN)VASİSİYİM BENİM KENDİ DURUMUMU YOKSA ÖZÜRLÜMÜN DURUMUNU MU İLGİLENDİREN BELGELERİ GÖNDERMEMİZ GEREKİYOR...ÖRNEĞİN;ÖZÜRLÜMÜ VEYA BENİ TANITAN BELGELER AİLE NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ,KİMLİK FOTOKOPİSİ V.B.ŞEYLERİ Mİ GÖNDERMEMİZ GEREKİYOR...TESEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMAAR ,SAYGILAR..

  YanıtlaSil
 13. Merhabalar,

  Raporun aslını göndermeniz gerekir.
  Rapora ilaveten ön yazıyı siz vasi olduğunuz için siz hazırlayıp,
  Vasisi olduğum......... Tahsis numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile Kurumunuzdan bakıma muhtaç özürlü aylığı almakta olan ................'in özürlülük oranı artmış olup, yeni özürlü sağlık Kurulu raporu dilekçe ekindedir...

  Sizin isminiz
  Adresiniz

  bu şekilde ön yazı ile raporun aslını verdiğim adrese göndermeniz yeterlidir... Başka evrak göndermenize gerek yok..

  YanıtlaSil
 14. çok tesekkür ederim.Beni aydınlattığınız için SAYGILAR....

  YanıtlaSil
 15. slm,iyi çalışmalar diliyorum.benim 01.01.1991 yılında tarım sigortası girişim yapıldı .bunu 1995 yılına kadar yatırdım.yalnız maddi sıkıntılar yüzünden 1996 yılını yatıramadım.bir yıl ara verdim ve 1997 yılından sonra tekrar devam etmeye basladım.taki 2007 ye kadar ve bende neden artık emekli olmuyorum diye kendi kendime düşündüm kaltım ssk il müdürlüğüne başvurdum ben dedim ne zaman emekli olacam 1991 den beri yatırıyom ve 1947 doğumlu olmama rağmen bir bayan olarak neden dedim bana şu cevabı verdiler.senin yatırdığın tarım sigortası 30 gün üzerinden değil 15 gün üzerinden hesaplandığını söylediler.yani taam bir ay olarak hesaplanmıyormuş dediler.o anda dünyam karardı,dedim ne önerirsiniz erken emekli olmam için mezardamı emekli olacam,nasıl yapmam lazım ne yapmam lazım dedim.dediler seni isteğe bağlı yapacaz.isteğe bağlı olursan tam 30 gün üzerin den hesaplanır 2.5 yıl sonra emekli olursun dediler yani tarım sigortasında devam edecek olsaydım daha 5 yıl yatırmam lazımdı bende kabul ettim istege bağlıya çevirdim.2008 yılını bitirdim 2009 yılının mart ayında,bende sevinmeye başladım artık işte emekli olmama 1 yıl falan kaldı diye bir baktım mart ayı sonlarına doğru bir yazı geldi ssk il müdürlüğünden yazı diyor ki yatırmış olduğunuz isteğe bağlı primler red edildi.yatırdığımız parayı geri iade ettiler o arada da 1.5 yıla yakın boşluk oldumu bu sefer tam dünyam karardı ne yapalım dedim ertık.bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmanız lazım dediler orda sigortalı oldum..ve yaklasık bu 7-8 aydan beri sigortam yatırılıyor..anlıyacagınız daha yaklaşık 2 yıl daha çalışmam lazım bu yaşımla ben 2 yıl daha mı beklicem yani o geriye dönük olan prim borçları nasıl yatırabilir..bakıma muhtaç özürlü bir çocuğum var.özürlü coçuğum oda rahatsız ...1947 doğumluyum bir bayan olarak sizden bana yol göstermenizi yardımcı olmanızı istiyorummm...tesekkürler allah muvaffak etsin ..allaha emanet olun sevgiler...

  YanıtlaSil
 16. slm benim sorum yukarıda sorulmuş ama ben 1900 tl alan memurum babam saglık yönünden benden faydalanıp 65 yaşlılık aylığı alabilirmi nafaka hesaplamasına uygunmuyum

  YanıtlaSil
 17. Merhabalar,

  Hanım efendi...
  Sigorta başlangıcınız itibariyle 10 yıl 9 aydan fazla 11 yıl 6 aydan az sigortalılık süreniz olduğu için, 43 yaş, 3600 gün, 15 yıl sigortalılık süresi ile emeklilik şartlarına tabisiniz. Yaş şartı ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmişsiniz.
  14 yıllık tarim sigortalılığınız süreside 2520 gün ödenmiş priminiz bulunmaktadır. Mevcut tarım sigırtalılığınızla emekli olmanız için 1180 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak, siz 2008 yılında isteğe bağlı sigortalılığa geçerek prim ödemişsiniz. Sıkıntınız burada başlamış.
  İsteğe bağlı sigortalılığınızın başladığı 2008 yılında Tarım sigortalılığınız sona erdirilmediği için, hem tarım sigortalısı hem de isteğe bağlı sigortalı olmuşsunuz. Tarım sigortalılığınız 2008 yılında hiç prim ödemediğiniz için takip eden yıl olan 2009 yılının şubat ayında sona erdirilmiş. Aynı zamanda hem t arım sigortalı olduğunuzun için isteğe bağlı sigortalılığınızda sona erdirilmiş, yani çakıştıkları için. Pr imlerin iadesini size yapmışlar.
  Sosyal Güvenlik kurumundan gelen yazıda isteğe bağlı sigortalılığınızın iptal edilmesinin gerekçesi ne olarak belirtilmektedir? Ayrıca, iptal sonrası iade edilen primleri geri aldınız mı?
  Eğer ki, tarım sigortalılığnız ile isteğe bağlı sigortalılık prim ödemeleriniz çakıştığı için isteğe bağlı sigortalılığınız iptal edilmiş ise, ayrıca primlerinizin iadesini almamış iseniz, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak o primlerin tarım sigortalılığında sayılmasını talep edebilirsiniz...
  8 aydır, bir işyerinde sigortalı olarak çalıştığınızı belirtmişsiniz. Şu anda, mevcut 2520 gününüz var, 240 günde işyerinde ödenen primlerinizi de ilave edersek 2740 gün toplam şu tarihe kadar ödenmiş priminiz eder. Eğer ki iptal edilen isteğe bağlı sigortalılığınızı tekrar kazanamaz iseniz, 2 yıl 4 ay daha prim ödemek zorundasınız. Yani 840 gün... Aksatmadan ödemeniz durumunda, Eylül 2011 tarihinden itibaren aylık almaya başlayabilirsiniz...

  Özürlü çocuğunuz başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede özürlü ise, bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il veya merkezine başvurar7ak çocuğunuzun maluliyet durumu tespiti için sevk talebinde bulunun. Sosyal güvenlik kurumunun yetkili hastaneye sevki sonucunda, çocuğunuz için bakıma muhtaç derecede özürlü raporu verilirse, raporu aldığınız tarihten sonraki ödediğiniz her primin dörtte biri oranında size prim gün sayısı verilir... Ayrıca, işyerinde çalıştığınız için, çocuğunuzun özür oranında ücretinizden gelir vergisi muafiyeti getirilir..

  YanıtlaSil
 18. Mehmet Bey,

  Merhabalar...

  Babanızın 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın normal şartlarda sağlık hizmetleri yeşil kart kapsamında sağlanmaktadır. Ancak, yeşil kart kapsamındaki verilen sağlık hizmeti yalnızca ayakta tedavilerde ücretsiz hizmet vermektedir. Yatılı sağlık hizmetlerini ve tedavi sonucundaki ilaç masraflarını ödememektedir. O nedenle, birçok 65 yaş aylığı alan vatandaş, çocuklarının sosyal güvenliği üzerinden ilaç ve tedavi hizmetini ücretsiz sağlamaktadır. Hatta bu konuda, Yargıtay'ın ortak kararı da oluşmuş durumdadır. Yargıtay'a göre 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlara verilen yardımları sosyal yardım olarak kabul etmektedir...
  Babanızın 65 yaş aylığı almaya hak kazanması durumunda sizin üzerinizden sağlık yardımı alması yargıca uygun görülmekte ancak, kurumunuzda sorun çıkabilir... Yukarıda da söylediğim gibi, bir çok insan bu durumda, net bir yasal düzenleme maalesef bulunmamaktadır.

  Nafaka hesaplaması da, Medeni Kanun kapsamında, anne ve babanın muhtaç duruma düşmesi halinde bakmakla yükümlü olan çocuklarının gelirlerinden yine çocuklarının tüm harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan miktar üzerinden anne ve babaya ayırabileceği rakam doğrultusunda hesaplanmaktadır. Sizin kazancınızdan babanıza aylık düzenli olarak ayırabileceğiniz bir miktar çıkmaması durumunda, babanıza 2022 sayılı kanun kapsamında aylık bağlanır. Durumu ise babanız için 65 yaş aylığı için başvurduğunuz Kaymakamlıktaki Mal müdürlüğü birimindeki ilçe idare kurulu belirler...

  YanıtlaSil
 19. slm , kolaygelsin tekrar ben,siz demiştiniz ya AYRICA, İPTAL SONRASI İADE EDİLEN PRİMLERİ GERİ ALDINIZ MI ?YANİ PRİM DERKEN TAM OLARAK ANLAMQADIM BEYEFENDİ...PRİM DERKEN MAKBUZ FALAN MI?SSK İL MÜDÜRLÜĞÜ DEDİKİ İŞTE İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIZ RED EDİLDİ..ZİRAAAT BANKASINA GİDİP YATIRMIŞ OLDUĞUNUZ PRİM PARASINI ALABİLİRSİNİZ.BENDE BANKAYA GİTTİM YATIRDIĞIM PARANIN HEPSİNİ İADE ETTİLER.SSK İL MÜDÜRLÜĞÜ PRİM FALAN VERMEDİ BİZE SADECE İŞTE Bİ YAZI GÖNDEERDİ....SAYGILAR TESEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
 20. Merhabalar,

  Prim derken, tarım sigortalılığınıza ara verip isteğe bağlı olarak ödediğiniz sigorta primlerini(paralarını) kastedmiştim.

  Eğer bankadan isteğe bağlı sigortalı olarak ödediğiniz paraları (primleri) geri almamış olsaydınız, neden iptal ettiklerini öğrenerek iptal gerekçelerine göre hareket edebilirdiniz.

  Yani, eğer iki sigortalılık çakışıyor diye iptal ettik demiş olsalardı, isteğe bağlı ödediğim primleri Tarım Sigortalılığıma sayın diye talepte bulabilirdiniz.

  YanıtlaSil
 21. %40 bedensel engeli olan bir vatandaş'ın üzerine telefon,su,elektrik gibi faturaları varsa ne gibi avantajları olur.

  YanıtlaSil
 22. Merhabalar,

  Gündelik elektrik, su, doğalgaz gibi tüketimlerimizde engelli vatandaşlarımız için yasalaşmış herhangi bir indirim yok. Ancak bir takım belediyeler %40 ve üzerinde engeli olan vatandaşlarımıza su faturalarında indirim yapmaktadır... Durumu, belediyenize başvurarak öğrenebilirsiniz...

  YanıtlaSil
 23. Ben Nizamettin ŞAHİN;

  3 Ayda bir sakatlık maaşı alan biriydim.Bu esnada belediye temizlik işlerinde ssk’lı olarak işe başladım.SSK lı olarak çalıştığımdan maliye den eve bir zarf geldi.Zarf ta ya sakatlık maaşı(ÖZÜRLÜ) yada ssk lı olarak çalışmam gerektiğini bildiriyordu.Bende ssk lı olarak çalışmayı kabul ettim.3-4 yıl ssk lı olarak çalıştım.Daha sonra çıkışımız verildi.Sorum şu,tekrardan sakatlık maaşı alabilirmiyim.Nereye başvurmalıyım.(elimde sakatlara verilen 2022 sakatlık ve özürlüler kartı mevcuttur.yalnız hastanenin verdiği rapor elimde yok.) ilginizden dolayı ve beni aydınlatacağınız için sizlere şimdiden çok teşekkür ederim.SAYGILAR…

  YanıtlaSil
 24. Nizamettin bey,
  Merhabalar...

  Elbette tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alabilirsiniz. Ancak bunun için gerekli evraklarla tekrar başvurmanız gerekiyor.
  Öncelikle aşağıdaki evraklarla,
  - 2022 sayılı Kanun Muhtaçlık Başvuru formu (Bu formu kaymakamlıklardaki mal müdürlüğünden veya www.sgk.gov.tr den temin edebilirsiniz.)
  - Özür oranınızı belirten sağlık raporu (Devlet hastanesinden)
  - Turkiye İş Kurumu'na başvuru yaptağınıza dair bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğünden alacağınız belge..

  Bu belgelerle, oturduğunuz yerdeki mal müdürlüğü'ne başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuza, tanıtım kartınızının da fotokopisini ilave edebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 25. 53 yaşında gözlerinin ikiside görmeyen anneme bakıyorum.ben 32 yaşında evli bir bayanım. polis memuru erkek kardeşim var. annem özürlü maaşı almak istiyor. tabi bende ona baktığım için bakıcı maaşı almak istiyorum. annemin hiç bir mal varlığı yok. annem özürlü maaşı alabilirmi ve ben bakıcı maaşı alabilirmiyim. teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 26. merhabalar benim adım nilüfer topal. benim 53 yaşında gözlerinin ikiside görmeyen bir annem var. üzerinde hiç bir mal varlığı bulunmuyor. kendisini maaşa bağlamak istiyorum. bu vesile ile mal müdürlüğüne gittim beyanda bulundum benim polis memuru bir kardeşim var. bana bu yüzden annemin özürlü maaşı alamayacağını söylediler. gerekçe olarak kardeşimin sigortasından faydalanabildiğini o yüzde özürlü maaşı alamayacağını söylediler. beni bu konuda bilgilendirirseniz cok sevinirim ,teşekkürler.

  YanıtlaSil
 27. Merhabalar,

  2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurularda, aylık talebinde bulunan kişinin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığına değil, herhangi bir yerden gelir veya aylık alıp almadığına, yakınlarından nafaka bağlanıp bağlanmadığına veya bağlanma durumu olup olmadığına bakılır. Ayrıca, gelir getiren herhangi bir menkul ve gayrimenkulüne bakılmaktadır.
  Mal müdürlüğü, başvurunuzun reddini yazılı olarak ve gerekçeleri ile cevaplaması gerekir. Eğer gerekçelerini de açıklayarak cevapladılar ise ve gerekçesinde çocuğunun sosyal güvenlik kapsamında olduğu için reddedilmiştir, şeklinde ibare var ise,durumu Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletin.
  Özürlü aylığı için, asıl olan aylık talebinde bulunanın geliridir. Yargıtay özürlü aylıklarını sosyal yardım olarak değerlendirip, özürlü aylığı alanların çocukları üzerinden sosyal güvenlik kapsamında sağlık yardımı alabileceklerini belirtmiştir...

  YanıtlaSil
 28. İlk sorunuz için,

  Eğer anneniz için tam teşekküllü devlet hastanesinden alacağınız özürlü sağlık kurulu raporu ile "Ağır Özürlü" olduğunu, yani başka birinin sürekli bakımına muhtaç, günlük işlerini yürütemez durumda olduğunu belirten bir rapor almanız durumunda,
  oturduğunuz yerdeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü ya da Merkezi var ise bakıma muhtaç özürlü evde bakım aylığı için başvurabilirsiniz. Bakıcı olarak kendinizi beyan edebilirsiniz.
  Bu 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen Özürlü aylığından farklı bir yardımdır. 2828 sayılı Kanun kapsamıda verilen özürlünün bakımını üstlenen kişilere verilen bir aylıktır.
  Bulunduğunuz yerde SHÇEK İl müdürlüğü veya Merkezi yok ise, kaymakamlıklar kanalıyla başvurunuzu yapabilirsiniz, kaymakamlıkta yaptığınız başvurunuzda, 2828 sayılı evde bakım aylığı talep ettiğinizi belirtin..

  YanıtlaSil
 29. Slm,kolaygelsin hocam benim şöyle bi sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.Hocam ben % 60 raporum ile 2022 den faydalanan 3 ayda bir maaş alan özürlüyüm.Yalnız bakıma muhtaç olduğum için bakıma muhtaç özürlü aylığı almak için de müracaat ettim.raporum %80 oldu.ben bu raporumu aslı gibidir yapıp primsiz ödemeler genel müdürlüğüne (ANKARA) gönderirsem,2022 den (3 ayda bir ) almış olduğum özürlüğü aylığında maaş farkı olur mu?tesekkürler….SAYGILAR…

  YanıtlaSil
 30. Özür oranınız %70'in üzerine çıkmış olup, bakıma muhtaç özürlü sınıfına girmiş bulunmaktasınız. O nedenle, aylığınız yeni özür oranınıza göre artırılacaktır. Aşağıdaki dilekçe örneği ile yeni özür oranınızı gösteren raporunuzun aslını, yine aşağıdaki verdiğim adrese gönderiniz..

  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
  Ankara
  ......... tahsis numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile Kurumunuzdan bakıma muhtaç özürlü aylığı almaktayım. Özürlülük oranım artmış olup, yeni özürlülük halimi gösteren özürlü sağlık Kurulu raporu dilekçe ekindedir.
  Gereğini bilgilerinize arz ederim.

  Sizin isminiz
  Adresiniz

  Yukarıdaki dilekçe ile birlikte özür oranınızın arttığını gösteren raporunuz aslını aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü veya aps ile gönderiniz. Raporunuz Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız yeni oranınıza göre ödenecektir...

  YanıtlaSil
 31. ben bir özürlü yakını olarak sizden birşey öğrenmek istiyorum.özürlü bir görümcem var vene annesi nede babası var babasının maaşından hemde evde bakım ücretinden yararlana bilirmiyiz .

  YanıtlaSil
 32. Merhabalar,

  Görümceniz evli olmamak kaydıyla, babası üzerinden yetim aylığı alabilir. Babasından almış olduğu yetim aylığı, 318 TL'nin altında olması durumunda, özür oranı da başkasının sürekli bakımına muhtaç düzeyde "AĞIR ÖZÜRLÜ" ise evde bakım hizmeti için bakıcı aylığına başvurabilir..

  YanıtlaSil
 33. MURAT

  SELAM
  BENİM SORUM ŞÖYLE
  ÖZÜRLÜLÜK ORANI YÜZDE 98 OLUP BAKIMA MUHTAÇ PARASI 477 TL ALIYOR. ACABA BU ÖZÜRLÜ KİŞİ İÇİN 2022 MAAŞI BAĞLANABİLİMİ?
  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 34. Murat Bey,
  Almış olduğunuz bakıma muhtaç aylığı, 2828 sayılı Kanun kapsamında sizin sürekli bakımınızı üstlenen, size bakıcılık hizmeti veren kişiye verilen bir aylıktır. Yani size değil. Bakıcınıza verilen bir aylıktır.
  2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar ise tamamen özürlünün şartları göz önünde bulundurularak bağlanan aylıklardır. Herhangi bir yerden kanuni olarak bir aylık almıyorsanız, gayrimenkul menkul gelirlerinizin aylık tutarı 86 TL nin altında ise 2022 sayılı Kanun Kapsamında Bakıma Muhtaç Özürlü aylığı için başvurabilirsiniz...

  YanıtlaSil
 35. merhaba
  ben bir özürlü annesiyim ve evde bakım ücretinden yararlana biliyorum .oğlum 13 yaşında babasının sigortalı işi var acaba 2022 sayılı kanundan yararlana bilirmiyiz teşekkür

  YanıtlaSil
 36. Merhabalar,

  Siz ve sizin gibi 18 yaşın altında bakıma muhtaç derecede çocuğu olanlar için 2022 sayılı kanun kapsamında özürlü bakım aylığı verilmektedir. Ancak, bakımını üstlenecek kişilerin tüm gelirleri, kira, çalışma sonucunda ücret veya kanunen bağlanmış sürekli aylık gibi gelirlerinin aylık toplamı 86,41 tl yi geçmemesi gerekir.
  Almış olduğunuz, evde bakım aylığı veya bakıcı aylığı 2828 sayılı SHÇEK kanunu kapsamında verildiği için kanunen bağlanmış sürekli bir aylık olarak kabul edilmekte olup, 2022 sayılı kanun kapsamında özürlü aylığı bağlanmamaktadır...

  YanıtlaSil
 37. merhabalar, benim annem 2yildir birikmis olan yetim maasini cekmedi maalesef banka bilgisine göre geri ssk,ya aktarildi demisler,simdi tekrar müracaat etti. sorumuz o 2 yillik maasi iade ederlermi anneme acaba.yorumunuz icin simdiden tsk.saygilar.

  YanıtlaSil
 38. merhaba
  2200 tl brüt maaşı olan özel sektör çalışanıyım.babam sadece ssk'dan emekli maaşı almakta olup annemin hiçbir geliri yoktur.bu durumda 65 yaşını doldurmuş olan annem 65 yaş aylığı alabilir mi?alabilmesi durumunda babamın üzerinden ssk'dan tedavi olması mümkün müdür?
  teşekkürler.

  YanıtlaSil
 39. merhabalar benim sorum şoyle %45 oranında raporum var ve özürlü maası almaktayım.ancak evlenip yuva kurmak istiyorum.ama duydum kı evlendigimde maasım kesilirmis dogrumu?kesilmesede evlendigimde esim benim uzerimden hastalandıgında faydalanabilirmi aydınlatırsanız sevinirim..

  YanıtlaSil
 40. merhaba iyi günler %40 özürlüğüm 2004 yılında kaymakamlık tarafında özürlü maaşına başvuru yapmış ve evraklarımı ankaraya göndermiştim bir sonuç çıkmadı ama dün sağlıktan nasıl yararlanırım diye kaymakamlığa gittim ve maaş için başvuru yaptığıım evraklar işlemdeymiş ve bir hasteneden ek rapor istemişler ancak bana böyle birşey gelmedi ben bunu nasıl halledicem kaymakamlığın verdiği numaraları arıyorum ankaradan kimse açmıyor telefonları rica edyorum ben kazım telim 0535 684 79 26

  YanıtlaSil
 41. merhaba iyi günler %40 özürlüğüm 2004 yılında kaymakamlık tarafında özürlü maaşına başvuru yapmış ve evraklarımı ankaraya göndermiştim bir sonuç çıkmadı ama dün sağlıktan nasıl yararlanırım diye kaymakamlığa gittim ve maaş için başvuru yaptığıım evraklar işlemdeymiş ve bir hasteneden ek rapor istemişler ancak bana böyle birşey gelmedi ben bunu nasıl halledicem kaymakamlığın verdiği numaraları arıyorum ankaradan kimse açmıyor telefonları rica edyorum ben kazım telim 0535 684 19 26

  YanıtlaSil
 42. merhabalar, benim annem 2yildir birikmis olan yetim maasini cekmedi maalesef banka bilgisine göre geri ssk,ya aktarildi demisler,simdi tekrar müracaat etti. sorumuz o 2 yillik maasi iade ederlermi anneme acaba.yorumunuz icin simdiden tsk.saygilar.

  Aylık ve gelirlerde zaman aşım süresi 5 yıldır.. 5 yıllık süreyi aşmadığı için anneniz 2 yıllık aylığını birikmiş olarak alır...

  YanıtlaSil
 43. 2200 tl brüt maaşı olan özel sektör çalışanıyım.babam sadece ssk'dan emekli maaşı almakta olup annemin hiçbir geliri yoktur.bu durumda 65 yaşını doldurmuş olan annem 65 yaş aylığı alabilir mi?alabilmesi durumunda babamın üzerinden ssk'dan tedavi olması mümkün müdür?
  teşekkürler.

  Anneniz babanız üzerinde bakılmakla yükümlü kişi olduğu için, özürlü aylığı talebinde babanızın geliri de dikkate alınacaktır. O nedenle, babanızın emekli olması nedeniyle, aynı zamanda babanız üzerinden genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır...
  2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş muhtaçlık aylığı başvurularında eşlerin her ikisinin de gelir durumu dikkate alınmaktadır. Babanızın da emekli aylığı alması, annenizin de muhtaç durumda kalmayacağı hükmüne götürür... Yalnızca annenizin olması ve herhangi bir yerden de gelir ve aylık almıyor olması durumda 65 yaş aylığı alabilirdi.

  YanıtlaSil
 44. Murat bey,

  Merhabalar..
  2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan aylıklar aylık almakta olan kişinin evlenmesi durumunda muhtaçlığının kalkmasıyla ancak kesilir. Eşinizin ekonomik durumu oldukça iyi olur, sizin özürlü aylığına ihtiyaç duymaz hale gelirseniz aylığınız ancak kesilir. Evlenmenizle ekonomik durumunuz değişmez ise, yani muhtaçlık sınırının üstünde (90 tlnin)bir geliriniz oluşmaz ise aylığı almaya devam edebilirsiniz.
  Ücretsiz sağlık yardımına gelince, 2022 sayılı kanun kapsamında sağlanan yeşil kart yalnızca hak sahibi için geçerlidir. Yani aylık alan kişi sağlık hizmetinden yararlanabilir. eşi, çocukları anne ve babası maalesef yararlanamaz. Eşiniz içinde ayrıca yeşil kart çıkarttırmanız gerekmektedir.. Saygılarımla..

  YanıtlaSil
 45. Kazım Bey,
  Merhabalar,

  2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurular bu kadar süre almamaktadır. En azından Kaymakamlık durumu size yazılı olarak gerekçesini de beyan ederek bir cevap vermek zorundaydı.
  Durumunuzu, www.sgk.gov.tr internet adresindeki BİLGİ EDİNME linkine tıklayarak primsiz ödemeler genel müdürlüğüne sorun, sorunuza 15 gün içinde yanıt vereceklerdir. Telefonla durumunuzu öğrenmeniz biraz güç olur, en güzeli yazılı olarak cevap istemektir... saygılarımla

  YanıtlaSil
 46. %76 raporumla bakıcı aylığı alıyorum. 1990 doğumluyum bekarım 5 kişilik bir aileyiz ve hiçbir sosyal güvencemiz yok. Bu durumda 2022 aylığından faydalanabilir miyim? Teşekkürler

  YanıtlaSil
 47. Merhabalar,

  2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık aylığında özürlü kişinin aylık geliri dikkate alınmaktadır. Aylık tüm gelirlerinizin toplamı 90 tl nin altında olması gerekir. Ayrıca, sizin almış olduğunuz bakıcı aylığı size verilen bir aylık olmayıp, sizin bakımınızı üstlenen kişiye verilen bir aylıktır. Normal şartlarda devletin Sosyal hizmet olarak üstlenmesi gereken bakımı, devletin adına bir kişi yürütmektedir. Bunun karşılığında da, bakım aylığını hak etmektedir. 2022 Sayılı Kanun kapsamında verilen muhtaçlık aylığı ise tamamen ihtiyaç sahibi özürlüye verilen bir aylıktır. O nedenle, 2022 Sayılı kanun kapsamında aylık talebinde bulunabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 48. HALİT BEY
  BEN %52 RAPORLUYUM.2022 MAŞI ALIYORUM.2022 DE YEŞİL KART VERİYORLARMIŞ.TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN.BU VERDİKLERİ KART İLAÇ GİDERLERİNİ KARŞILIYOR MU. KARŞILIYORSA KAÇTA KAÇINI KARŞILIYO.BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOOOK SEVİNİRİM
  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 49. HALİT BEY
  AYLIĞIM ÇIKALI 4 AY OLACAK.4 AYLIK PARAMI DA LADIM.AMA DAHA YEŞİL KARTIM GELMEDİ.EV ADRESİNE GÖNDERİLİR DEDİLER DAHA GELMEDİ.NE ZAMAN GELİYOR.NEREYE BAŞVURMAM GEREKİR
  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 50. Merhabalar,

  2022 Sayılı Kanun kapsamında aylığınız çıktıktan sonra, Yeşil kart için gerekli belgeleri,
  1- İkametgah İlmühaberi (Muhtardan)
  2- Aile Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
  3- Özürlü Kimlik kart Fotokopisi
  4- Nüfus Cüzdanın Fotokopisi
  teslim ettiniz ise, hemen tarafınıza verilmesi gerekirdi. Bunun için, bulunduğunuz yerdeki kaymakamlığa başvurun. Kaymakamlık'taki Yeşil Kart Bürosu size yardımcı olacaktır. Yeşil kart kapsamında hekim ve diş hekimi tedavilerinde katılım payı ödeyeceksiniz. Bunlar,
  İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL,
  Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL,
  Üniversite hastanelerinde 6 TL,
  Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 TL,

  ilaçlarda ise, %20 oranında ilaç katılım payı yeşil kartlılardan talep edilmektedir. Onun dışında, gözlük, protez gibi araçlarda da maliye bakanlığının belirlediği oranlarda katılım payı ödenecektir...

  YanıtlaSil
 51. merhabalar ben filiz güncü 04.09.2008 tarihinde özürlü maaşı icin başvurmuştum %71 özürlü olduğuma dair rapor aldım aradan 1 yıl geçmesine rağmen hağlan bir cevap alamadım evraklarımın eksik olduğundan ankaradan geri gönderildi bende noksan olan evraklarımı tamamlayıp ankara, ya gönderdim fakatki halen net bir cvp alamıyorum hiç bir sosyal güvencemde yoktur kendim
  aslım hastası oluğum icin birde psikiyatrise cıkıp ilaçlarımı karşılayamıyorum cok zor durumdayım lütfen en kısa sürede yardımcı olun sagılarımla.

  YanıtlaSil
 52. HALİT BEY
  PEKİ DE BENİM ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTIM GELMEDİ DAHA ONUN İÇİN NEREYE BAŞVURUYORUZ YA DA NERDEN ALABİLİRİZ BU KADAR ÇOK MU GEÇ GELİYO 2022 YE BAŞVURALI 5 AY OLACAK DAHA NİYE GELMEDİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM
  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 53. sayın hocam eşim 2022 sayılı yasadan yararlanmak için başvuruda bulundu heyet %55rapor verdi(makulopati)ben sigortalı asgari ücretle çalışıyorum eşim bu yasadan faydalanabilirmi yardımcı olursanız cok seviniriz teşekkürler

  YanıtlaSil
 54. Sayın Filiz Göncü,

  2022 Sayılı Kanun kapsamında yaptığınız başvurunuzun durumunu ve sonucu aşağıdaki verdiğim linkte T.C. Kimlik Numaranızı girerek kontrol edebilirsiniz...
  http://emek.emekli.gov.tr/Yaslilar/

  Yukarıdaki linkten ilgili sayfaya ulaşamaz iseniz, şu adımları takip ederek, durumunuzu sorgulayabilirsiniz...
  Önce, SGK nın sitesine girin, www.sgk.gov.tr,
  oradan, YAŞLI VE ÖZÜRLÜLER linkine tıklayınız, açılan sayfada sol taraftaki EVRAK TAKİP butonuna tıklayınız, karşınıza gelen sayfadaki boşluğa T.C. Kimlik Numaranızı girer ek durumunuz sorgulayın...

  YanıtlaSil
 55. Sayın Halit Bey,

  Özürlü kimlik kartınızı özürlü aylığı başvurusu yaptığınız yerden alacaksınız... Oraya tekrar başvurunuz..

  YanıtlaSil
 56. Sayın İsmail Bey,

  Eşlerden birinin 2022 sayılı Kanun kapsamında özürlü muhtaç aylığı başvurusunda çalışan eşin muhtaçlık aylığı talep eden eşe ayırabileceği nafaka miktarına bakılmaktadır. Eğer bakmakla yükümlü olduğunz çocuğunuz var ise, onlar da okuyor ise, eviniz kira ise tüm bu giderler dikkate alınır. Giderlerinizin bulunması durumunda eşinize ayıracağınız miktar 90 tl nin altında kalması durumunda eşinize muhtaçlık aylığı bağlanır...

  YanıtlaSil
 57. Merhaba ben 2022 sayılı kanundan sakatlık maaşı almaktayım.Ancak benim 3210 gün sigorta primim var.Malulen emekli olabilmem için 390 gün daha isteğe bağlı sigorta pirimi ödemem gerekiyormuş.Bir hayırsever isteğe bağlı sigorta primimi 13 ay yatırmak istiyor.fakat bu durumda sakatlık maaşımın kesileceğini söylüyorlar.çalışmadığım halde nasıl maaşım kesilir ve kesilirse ben ne ile geçinirim.yardım lütfen.

  YanıtlaSil
 58. merhaba benım adım fedai annem 65 yaşını doldurdu eşi yanı babam da tarım bagkurundan kredı cekerek emeklı oldu.suan babamın maası kredıyı dustukten sonra 190 tl dır.benım sorum annem 65 aylıgı alabılırmı.annemın hıc gelırı bulunmamakta olup uzerıne kayıtlı gayrı menkul de yoktur.yanı hıcbır gelırı bulunmamaktadır.teşekkur ederım

  YanıtlaSil
 59. Sayın Adsiz,

  2022 Sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin Aylıktan Faydalanamayacaklar başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler muhtaç ve özürlü aylığından faydalanamaz.
  1 Ağustos 2008 tarihi itibariyle, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen ya da isteğe bağlı sigorta primi hayırsever bir vatandaş tarafından ödenen muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmadığı gibi, isteğe bağlı sigortalı olup ta bu kanun kapsamında aylık almakta olup da isteğe bağlı prim ödeyenlerinde aylıkları kesilmektedir. O nedenle, eğer imkanınızı zorlayabilirseniz, isteğe bağlı priminizi ödettirerek 390 günü tamamlamaya çalışın derim, yoksa hem aylık alıp hem de prim ödemeniz durumunda aldığınız aylıkları yasal faizi ile birlikte geri ödemek zorunda kalırsınız...

  YanıtlaSil
 60. Sayın Fedai,

  Babanızın almış olduğu aylıktan, tüm harcamalar çıkarıldıktan sonra, mutfak, ev kirası, kredi borcu vs. annene 90 tl nin altında bir gelir kalıyorsa, anneniz için kaymakamlığa başvurarak muhtaçlık aylığında bulunabili rsiniz. İlçe İhtiyaç Tespit kurumu, babanızın tüm gelir ve giderlerini dikkate alarak annenize aylık bağlanmasına karar verecektir...

  YanıtlaSil
 61. kızım 23 yaşında zihin ve beden yüzde yüz özürlü ben eşimden maaş 350 kızım 250 alıyor ben evlenirsem özürlü kızıma maaşıın hepsi mı ne kadarı -kalır ssk dan alıyoruz ben ayrıca ev masrafı için kredi çektim tüketici kredisi evlenirsem o parayı peşin mi ödemem gerekir hemen 4milyar lira yoksa kızımın yetim maaşındanmı alırlar kredi kart borcum evlenirsem ne şekilde borçlarını ödetirler

  YanıtlaSil
 62. selcuk

  mrb ben %44 özürlüyüm yaklaşık 4 5 yıldır maaş almaktayım bu maaş raporumla herhangibi bi indirim faydalanma imkanım varmı şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 63. arkadaşlar 18 yaşını 3 gün sonra dolduracak %50 özrü bulunan bi kardeşim var şimdiye akdar babamın ssk sından yararlanmaktaydı. şimdi onunda üstünden düşecek neler yapabiliriz acele bilgi yardım bekliorum.. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 64. Babam 61 yaşında.hiç geliri yok.Sosyal güvencesi yok.Özrü %70.İki tane memur çalışan çocuğu var.Sağlık karnesinden çocuklarından faydalanıyor.Bu durumda 2022 sayılı kanundan faydalanabilirmi?Hangi kısmından faydalanabilir.

  YanıtlaSil
 65. Annem rahatsızlık nedeniyle geri dönük 65 kil maaşlarını alamamıştır. Biz önceden dilekçe gönderdik ama ccevap geledi nereye baş vurabiliriz. Acele bilginize hitiyacımız vardır. Saygıllarımla.

  YanıtlaSil
 66. BENİM KARDEŞİM 18 YAŞINDA 3 YILDIR KEMİK KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR VE SOL BACAK AMPUTE OLDU BABAM SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAKTA VE KARDEŞİM ÖĞRENCİ BELGESİ İLE SSK DAN YARARLANMAKTA. ANNEM SSK LI DEĞİL BU DURUMDA EVDE BAKIM ÜCRETİ VE KARDEŞİM SAKATLIK MAAŞI ALABİLİRMİ

  YanıtlaSil
 67. merhaba benim dedem 85 yaşında şeker hastası ve ileri düzeyde bunaması var ancak bağkur maaşı almakta çocukları bakıcı maaşı alabilirmi

  YanıtlaSil
 68. merhaba babam %67 oranında ağır özürlü ve bakıcı maaşı talebinde bulunacağız kişi başına düşen gelir hesaplanırken bakıcı maaşı da eklenmek durumunda mı yoksa sadece babamın aldıgı maaşı mı baz almalıyız.teşekkürler.

  YanıtlaSil
 69. merhaba benim annem şizofreni hastası hastaneden %80 özürlü raporu aldım fakat abimin arsası annemin üzerinde gözükmekte babamda ssk emeklisi babamda şeker tansiyon hastası her ikisinede ben bakıyorum evde bayan yok bekarım annem 59 yaşında babam 64 yaşında benim anneme aldığım 80 lik raporla 2022 li maddeden yararlanabilirmi veya sosyal hizmetlerden kendim çalışmıyorum babamında maaşından sadece 300 tl kalıyor kesinti oluyor kredi kesintisi

  YanıtlaSil
 70. Merhaba,

  Biri 13 yaşında diğeri 7 yaşında görme engelli iki oğlum var. Devlet hastanesi birine yüzde 85, diğerine yüzde 100 engelli raporu verdi. Çocuklara evde eşim bakıyor. Eşim çalışmıyor. Bakıcı maaş talebinde bulunabilir miyiz? Bu haktan yararlanmak için nasıl bir yol takip etmeliyiz? Özellikle çocuklarımın eğitim giderleri için bu haktan yararlanmak istiyorum.
  Saygılarımla... Birol AYDIN-arifoglu01@gmail.com

  YanıtlaSil
 71. selam hocam,3 yıldan beri % 60 raporum ile 2022 maaş alıyordum.yalnız hastalığımın ilerlemesi nedeniyle % 80 rapor almıştım.ben raporumun fotokopisini noterde tasdik ettim yani aslı gibidir yaptım.tam teşekküllü hastaneden almış olduğum raporun aslını, sosyal hizmetlere gönderdim. sorum şu :NOTERDE ONAYLATTIĞIM YANİ ASLI GİBİDİR YAPTIĞIM % 80 LİK OLAN RAPORUMU PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İADE TAAHHÜTLÜ VEYA APS İLE GÖNDERİRSEM KABUL EDERLER Mİ? 2022 DEN ALMIŞ OLDUĞUM MAAŞ FARKI İÇİN... İLGİNİZDEN DOLAYI ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...SAYGILAR...

  YanıtlaSil
 72. HOCAM ,BİR ZAHMET CEVAP İSTİYORUM...ALLAH RAZI OLSUN...

  YanıtlaSil
 73. % 90 özürlü araç alabilir mi? alabilirse nasıl ve hangi şartlarda alabilir...2.sorum hibe yoluyla falan deniliyor o nasıl oluyor ... yardımcı olursanız çok sevinirim.ilginizden dolayı şimdiden tesekkür ederim..SAYGILAR.

  YanıtlaSil
 74. hocam merhabalar...cevap istiyorum.size zahmet şimdiden tekrar tesekkür ederim...SAYGILAR

  YanıtlaSil
 75. hocam,cevap cevap lütfen....SAYGILAR...

  YanıtlaSil
 76. hocam.SELAM...tekrar ben 12 ekim 2009 pazartesi günü saat 15:30 da % 60 raporum hakkında yazmış olduğum sorunun cevabını mümkünse bi zahmet istiyorum gönderebilirmisiniz çok önemli...şimdiden tesekkür ederim SAYGILAR...

  YanıtlaSil
 77. 23 yaşında özürlü kızı olan
  Merhabalar,
  İsim belirtmediğiniz için cevabımın başlığını bu şekilde koymak zorunda kaldım… Öncelikle sizin evlenmeniz durumunda evlendiğiniz tarihten sonraki 2 yılın bitimine kadar sizin aldığınız dul aylığı durdurulur. 2 yıl tamamlandıktan sonra ise kesilir. Sizin dul aylığınızın kesilmesiyle birlikte kızınızın yetim aylığı yeniden düzenlenir. Oranı artırılır. Bankadan çekmiş olduğunuz tüketici kredisi nedeniyle hiçbir zaman dul ve yetim aylıklarına haciz uygulanmaz. Evlenmeniz durumunda, tüketici kredinizi normal ödeme şartları ile ödersiniz, peşin ödemeniz gerekmez. Kaç aylık vade ile çektiniz ise o vade süresinde ödeyebilirsiniz. Hiçbir şekilde kızınızın yetim aylığından sizin krediniz için kesinti yapılmaz. Evlenmeniz durumunda banka kredi alacağını normal şekilde sizden alır. Çünkü krediyi kullanan ve bankadan çeken siz olduğunuz için bankanın muhatabı siz olursunuz… Kızınızın bu krediyle hiçbir şekilde bağlantısı olmaz…

  YanıtlaSil
 78. Saygıdeğer Selçuk bey,
  İndirimden kastınız… sorunuzu biraz daha açabilirseniz sevinirim…

  YanıtlaSil
 79. 18 yaş ve %50 özürü bulunan arkadaş,
  Merhabalar,
  Kardeşiniz için, 2022 Sayılı Kanun kapsamında özürlü muhtaç aylığı kapsamında kaymakamlığa başvurada bulunarak, özürlü aylığı bağlattırıp sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Bunun için, 2022 sayılı Kanun 18 yaşın üstünde özürlü başvurusunda bulunabilirsiniz…

  YanıtlaSil
 80. 65 yaş üstü ve %70 özürlü babanız için…
  Merhabalar,
  Babanızın aylık tüm gelirleri toplamı 92 TL nin altında ise, herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda gelir ve aylık almıyorsa, 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş üstü büyükler için bakıma muhtaç aylığı talebinde bulunabilir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan muhtaç olup özür oranı %70 ve üzeri olanlar için muhtaçlık sınırının 3 katı tutarında takriben 270 TL muhtaçlık aylığı verilmektedir. Bunun için 2022 sayılı Kanun başvuru dilekçesi ile bulunduğunuz yerdeki kaymakamlığa başvurabilirsiniz…

  YanıtlaSil
 81. Merhabalar,
  65 yaş kapsamında muhtaçlık aylığı, başvurunuzun kaymakamlıktaki kayıtlara geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır. İlk başvuru tarihiniz ile ilk aylığınızı aldığınız tarihi dikkate alarak, aylığınızda herhangi bir eksiklik var ise, bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Tuna Caddesi No: 7 Kızılay/Ankara adresine yazılı başvurunuzu yapabilirsiniz…

  YanıtlaSil
 82. Ampute kardeşiniz için,
  Merhabalar,
  Sosyal hizmetler kapsamında evde bakım aylığı için, ailenizin aylık tüm gelirinin evde yaşayan aile fertlerine bölünmesi sonucunda, kişi başına düşen gelir 331TL den az olması ve kardeşinizin de başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek derecede ağır özürlü olması bunun da özürlü sağlık kurulu raporu onaylanması gerekmektedir. Bu şartlar yerine geliyorsa sosyal hizmetler müdürlüğüne evde bakım aylığı için başvurunuzu yapabilirsiniz. 2022 sayılı Kanun kapsamında da özür oranına göre bakıma muhtaç özürlü aylığı başvurusunda bulunabilirsiniz…

  YanıtlaSil
 83. 85 yaşındaki dedeniz için…
  Merhabalar,
  Sosyal hizmetler kapsamında evde bakım aylığı veya bakıcı aylığı için özürlünün ailesinde kişi başına düşen aylık gelir 331 TL nin atında olması gerekir. Dedenizin emekli aylığı 331 TL nin altında ise veya dedenizle birlikte yaşayan nineniz veya çocukları var ise kişi başına düşen aylık gelir 331 TL nin altında kalıyor ise, dedenizin bakıma muhtaç derecede özürlü olduğunu gösterir AĞIR ÖZÜRLÜ ibareli özürlü sağlık raporu ile bakıcı aylığı talebinde bulunabilirsiniz…

  YanıtlaSil
 84. Bakıcı aylığı gelir sayılmaz..
  Merhabalar,
  Henüz bağlanmamış olan bakıcı aylığı gelir olarak kabul edilmez. Aylık, kira, ücret gibi kazançlar gelir sayılır. O nedenle, sadece babanızın aylığını veya varsa ailede başka aylık ücretle çalışan kişi onun gelirini, kira geliriniz var ise onu, faiz geliriniz var ise onları hesaba katmanız gerekir…

  YanıtlaSil
 85. %80 özürlü anneniz için,
  Merhabalar, babanızın aylığı evde yaşayanlara bölündüğünde kişi başına düşen aylık gelir 331 TL nin altında kalıyor ise, annenizin özür oranı ile evde bakım aylığı için başvuruda bulunabilirsiniz. Evde bakım hizmetini de siz üstlenebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 86. Sayın Birol Aydın,
  Her iki çocuğunuz için evde bakım aylığı talebinde bulunabilirsiniz. İki çocuğunuzun da evde bakım hizmetini eşiniz üstlenerek, normalde fiilen o üstleniyor zaten, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne evde bakım aylığı için başvurada bulunun. Bir kişi iki özürlü için bakım hizmetini üstlenebilir, bunun için aylık iki net asgari ücret tutarında evde bakım aylığı verilmektedir. Eğer ailenize gire aylık gelirin kişi başına düşen miktarı 331 TL nin altında ise, iki çocuğunuzun bakıma muhtaç derecede AĞIR ÖZÜRLÜ olduğunu gösterir özürlü sağlık raporu ile bulunduğunuz yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yok ise kaymakamlığa evde bakım aylığı için başvurada bulunabilirsiniz…

  YanıtlaSil
 87. Merhabalar,
  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, özürlü vatandaşlarımızın özür oranında artış olması durumunda yeni durumu gösterir özürlü sağlık kurulu raporunun aslını talep etmektedir. Bunu uygulama açıklama yazısında belirtmektedir. Raporunuzun noter onaylı fotokopisini gönderip şansınızı deneyin…

  YanıtlaSil
 88. %90 Özürlü araç…
  Merhabalar,
  %90 özürlü adına ÖTV indiriminden yararlanarak araç alınabilir. Özürlünün hayatını kolaylaştırmak için, aracın özürlü vatandaşın mülkiyetinde olması şartıyla, kullanma yetkisi noterde kan hısımlarına veya ruhsata işlenmiş isimlere verilebilir. Hibe yoluyla ise, herhangi bir şirket yada birisi aracı alarak özürlü vatandaşın hizmetine sunabilir… Yani hibe edebilir…

  YanıtlaSil
 89. MEHMET ben,hocam çok tesekkür beni aydınlattığınız için yalnız geçenlerde şöyle bişey duydum bilmiyorum ne kadar doğru,araç alımı için ve özürlünün ÖTV indiriminden faydalanması için eğer özürlünün yeşil kartı varsa iptal ediliyormuş.birde geriye dönük yapmış olduğu ilaç alımları olsun vb.gibi harcamaların geri ödenmesi gerekiyormuş...öyle birşey varmı hocam... tesekkür ederimm..SAYGILAR...

  YanıtlaSil
 90. TEKRAR MEHMET BEN SELAM HOCAM ŞİMDİ BEN BELDE DE OTURUYORUM.BELEDİYE, ARAÇ ALIMI İÇİN BANA YARDIMCI OLABİLİR Mİ? BELEDİYENİN ÖZÜRLÜYE YARDIMI VARMIDIR.VARSA BU HAKKIMI NASIL TALEP EDEBİLİRİM...BELEDİYENİN ÖZÜRLÜLERE VERMİŞ OLDUĞU HAKLAR NELERDİR...NASIL BAŞVURABİLİRİM ...TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM .İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM.SAYGILAR

  YanıtlaSil
 91. Mehmet Bey,

  Merhabalar, özürlü aylığı almakta olan kişilerin sürekli ve muhtaçlık sınırının üzerinde bir geliri olması durumunda almış oldukları aylık kesilir. Siz ise gelir getirmeyen sadece hayatınızı kolaylaştıran bir araç almaktasınız. O nedenle, ister ötv indirimi ile ister ise hibe ile araç edinmeniz halinde aylığınız hiçbir şekilde kesilmez. Belediyelerin araç alımları ancak belediye meclisleri karar vermesi durumunda olabilir, şu ekonomik şartlarda belediyelerin bu tarz bir hacamaya girmesi oldukça zor olur. Onun dışında bazı belediyelerimiz su ücretleri, taşıma ücretleri gibi bir takım kendi insiyatiflerindeki ihtayaçlarda özürlü vatandaşlarımıza çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır... Ama araç, belediye için odukça zor bir karar...

  YanıtlaSil
 92. merhaba abim 1999 dan bu yana 3 ayda bir sakatlım maaşı alıyordu 2000 den itibaren de isteğe bağlı sigortalı sskdan 2000 yılından itibaren ssk kaydı olduğu için aylığının kesildiğine ve 01.06.2008-08,2009 tarihleri arasında ödenen 2,663 tl nin 23. madde gereğince yüzde 50 faiziyle birlikte maliyece tahsiline diye yersiz ödeme emri geldi 2022 sayılı kanuna geçici eklenen 1. madde uyarınca yürürlük tarihinden önceki ödenen aylıkların terkin edildiği borç tutarlarının bildirilmediği de eklenmiş bu borçlara af gelme durumu var mı böyle bi kanunun varlıgından haberdar olmadıgımızdan sigorta yatırıyorduk cevaplarsanız çok sevinirim iyi çalişmalar

  YanıtlaSil
 93. cevap için çok teşekürler

  YanıtlaSil
 94. % 90 ÖZÜRLÜ,ARAÇ ALIMINDA ÖTV İNDİRİMİNDEN ÖZÜRLÜNÜN FAYDALANABİLMESİ İÇİN ,YEŞİL KARTI VARSA İPTAL EDİLİR Mİ? İPTAL EDİLİRSE ÖZÜRLÜ EMEKLİ BABASININ SAĞLIK GÜVENCESİNDEN FAYDALANABİLİRMİ?

  YanıtlaSil
 95. % 90 raporlu olan özürlü,araç alımında yeşil kartı var kesilir mi? ve 2022 den özürlü maaşıda alıyor.araç alırsa bunlar kesilir mi?

  YanıtlaSil
 96. merhaba sayın hocam benim sorum şöyle annem 1941 doğumlu hiç bir geliri yok oğluyla yaşıyor maddi durumları zayıf birde annemim arazisi var acaba 65yaş aylığı alabilirmi birde ben ssk emeklisiyim sağlıkta benden faydalanıyor babam altı ay önce cefat etti ihtiyacı var ağabeyimin sosyal güvencesi yok acaba annem maaş alabilirmi sorumu yanıtlarsanız size çok teşekkür ederim. gönül

  YanıtlaSil
 97. iyi günler hocam.Ben Mersin de oturuyorum. benim sorum kardeşim doğuştan engelli idi ve 15 gün önce vefat etti. ayrıca devletten malülen özürlü aylığı almaktaydı. Kardeşimin öldüğünü nereye bildirmem gerekir ki maaşını kestireyim. birde gerekli oan evrakları bana bildirirseniz sevinirim. posta veya on-line olarakta bildirebilir miyim. şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 98. merhaba sayın hocam benim sorum şöyle annem 1941 doğumlu hiç bir geliri yok oğluyla yaşıyor maddi durumları zayıf birde annemim arazisi var acaba 65yaş aylığı alabilirmi birde ben ssk emeklisiyim sağlıkta benden faydalanıyor babam altı ay önce cefat etti ihtiyacı var ağabeyimin sosyal güvencesi yok acaba annem maaş alabilirmi sorumu yanıtlarsanız size çok teşekkür ederim. gö

  YanıtlaSil
 99. asgari ücretle özel bir iş yerinde çalışmaktayım yüzde seksen bakıma muhtaç özürlü bir kız çocuğum var vergi indirimim nekadar olur yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 100. slm 2022 den yararlanan özürlü isteğebağlı sigorta yatırabilirmi

  YanıtlaSil
 101. SLM ÖNCELIKLE SORULARIMIZI YANITLADINIZ ICIN COK TSK EDERIM BENIM BIR DAYIM VAR 40 YASINDA ŞİZOFREN HASTASI HAP VE İGNEYLE YASAYN BİRİSİ EVLI DEGIL ANNE BABADA ÖLDÜ KİMSESİ KALMADİ BABADAN KALAM MAASI VAR 3 AYDA ALIYOR KENDI IHITIYACINA YETIYOR KENDİNİ İSİNİ GÖREMEYN BİR İNSAN MUHTAC KISACA AMA KENDI ÖZEL İHTİYACLARINI YAPIYOR AGIR ISLERI YAPAMAYN BIR İNSAN DAYIMA VE ANNEM BAKIYOR YANI KARDESİ ANNEMIN GELIRI YOK EVE AYLIK BIR MAAS GIRMIYOR KISACA BIZ ÖZÜRLÜ BAKIM ÜCRETİ ALA BİLİRMİYİZ EYER SORUMA CVP GELIRSA COK SEVINIRIM TEKRAR TSK EDERIM ...

  YanıtlaSil
 102. Selam .ben 45 yaşında ortepedik % 65 engelli bayanım . Ayrıca dawn sendromlu ½ 90 zihinsel engeli olan 5 yaşında kızım var. . bakım aylığı alıyoruz ancak . İkimizinde engelli olması sebebiyle 2022 den maaş alabilmemiz için eşimin sigotalı yada isteğe bağlı ödemesi durumunda..aylık almamızı engel olurmu ...Eşim bize baktığı için sürekli bir yerde çalışamıyor . ... teşekkürler....

  YanıtlaSil
 103. slm.benim babam 80 yaşında gözleri kör 100% yüz ağır özürlü raporu var ben 43 yaşında bekar bir bayanım adıma kayıtlı mal varlğı ve her hangi bir gelirim yok babam özürlü maaşı alıyor aynı evde yaşıyoruz ona ben bakıyorum bakıcı aylığı almak için müracatta bulundum olumsuz yazı geldi itiraz dilekçesi ile baş vuruda bulundum yine olumsuz yazı gönderdiler bana sice ben bakıcı aylığını hak ediyormuyum yoksa etmiyormuyum ediyorsam ne yapmam gerekiyor. teşekkürler

  YanıtlaSil
 104. ANNEM BABAM 65 AYLIĞI ALIYOR.BEN DEVLET MEMURUYUM.BENİM ÜZERİMDEN SAĞLIK GİDERLERİNİ KARŞILAYABİLİRLERMİ?

  YanıtlaSil
 105. Merhabalar.
  Ben devlet memuruyum, Baban yaşlılık maaşı alıyor.Benim üzerimden sağlık yardımı alıyordu yeni yasaya göre bu iptal olacakmış.Babamın 2022 yaşlılık maaşını nasıl iptal ettirebilirim.Bundan dolayı bizlere bir cazai işlem yapılırmı.

  YanıtlaSil
 106. MErhaba,
  %87 özürlü 18 yaş altı bir çocugun ailesi araba alacak. Herhangi bir vergi indiriminden faydalanabiliyorlarmıdır?( Araç anne veya babaya ait olacak)

  YanıtlaSil
 107. SERİNYOL...
  hocam kolay gelsin %76 özürlü adına babası araç kullanabilirmi ... ne gibi işlem lazım........ teşekkü ederim...

  YanıtlaSil
 108. oğlum 2022 maaşı alıyo eşim evde bakım maaşı alıyo eğer eşime yada bana anne yahut baba vefatından dolayı miras kalırsa tapu elimize geçene kadarmı maaş devam eder(evde bakım) yoksa veraset aşamasındamı kesilir

  YanıtlaSil
 109. merhabalar iyi çalışmalar dilegiyle sizden bir bilgi almak istiyorum .ben ve kardeşim kamuda görevliyiz çalışıyoruz 65 yaşını doldurmuş annem 65 lik maaşı almak istiyor fakat annem kamuda çalışan kardeşimin üstüne kayıtlı ve tedavi giderleri devlet tarafında ödeniyor.. şimdi annem derki ben maaş almak istiyorum. bize bu durumda yardım ederseniz sonsuz şükranlarımı sunarım. annem maaş alabilir mi? yani kamuda çalışan çocuklarının olması bir faktör mü. teşekürler.

  YanıtlaSil
 110. samsun gazi hastahanesinden kardeşimin sürekli %100 sakatlık raporu var bunu sgk geçerli saymıyor ve yeni bir rapor istiyor bunun nedeni anlıyamadık bana yardımcı olurmusunuz

  YanıtlaSil
 111. slm babam 35 yıldır şizofreni hastası /82 raporu var.iki erkek kardeşiz.ben asgari ücret çalışıyorum kardeşim öğretmen.ben evliyim kardeşim bekar.ikimizde babamın yaında oturmuyoruz babamla annem ikisi beraber yaşıyorlar biz ayrı şehirlerde yaşıyoruz. birde evlenip ayrılmış ablam var oda yalnız asgari ücretle çalışıyor ayrı yaşıyor babama özürlü maaşına başvursak alma şansımız olurmu ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız seviniriz.

  YanıtlaSil
 112. Babam 77 yaşında 2022 sayılı yasa gereği yaşlılık maaşı almaktadır.Ben bir kamu kurumundan emekliyim.Babam benim sağlık sigortamdan faydalanır mı? Bunun için ne yapılmalı?Saygılar..

  YanıtlaSil
 113. %95 özürlü çocuğum var ve hastalığı kalıcı. Annesi Sosyal Hizmetler kurumundan Evde bakım parası alıyor. Bende esnafım dolayısı ile bağkurluyuz. 2022 sayılı yasaya göre özürlü aylığı alabilirmiyiz. Alabilmemiz için şartlar nelerdir ve herhangi bir sosyal güvencesi olanlarda bu maaştan faydalanabiliyormu?. Saygılar

  YanıtlaSil
 114. SELAM BEN 657 YE TABİ DEVLET MEMURUYUM BABAM 2022 DEN MAAŞ ALMAKTA BABAM BENİM ÜZERİMDEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLİRMİ? YOKSA 2022 DEN SAĞLIK HİZMETLERİNDN FAYDANLANMA İMAKNI VARMI KENDİ ÜZERİMA ALSAM MAAŞI KESİLİRMİ? TEŞEKKÜR EDERİM

  YanıtlaSil
 115. Merhaba ben 46 yaşında emekliyim. 697,00 tl emekli maaşım var. Başka hiç gelirim yok. Hiç. gayrimülk sahibi degilim. Evde 20.03.2001 dogumlu 1 kızım var, eşim babam ve ben toplam 4 kişiyiz. Babam %86 özürlü agır özürlü raporu verdiler. Aydın il sosyal hizmetlet müdürlügüne 14 ocak 2010 tarihinde tüm belgeleri tam olarak evde bakım parası almak için başvuru yaptım. SİZCE HERHANGİ BİR ÖDENEK VERİRLER Mİ? Teşekkür ederim. sadettingulsoy@hotmail.com

  YanıtlaSil
 116. mrh hocam.
  Ben özürlüyüm bir firmada brüt 1500 tl alıyorum özürlü haklarında brütü direk alma hakkım varmı bir duyum aldım o yüzden soruyorum brüt maaş veriliyormuş benim bu tür şeylerde bilgim yok beni aydınlatırsanız sevinirim.

  saygılarımla

  YanıtlaSil
 117. hocam %51 özürlü olan kişi 20022 yasa gereği maaş başvurusunda bulunurken annesinin 3 ayda aldığı 800 tl maaşı gözönünde bulundurularak maaş talebinin kabul edilmemesi söz konusu mudur? kişi annesiyle beraber yaşıyor ve oturdukları ev kira

  YanıtlaSil
 118. ben abdullah emekli devlet memuruyum 1090 lira emekli maaşı alıyorum kendi evimde oturuyorum eşim 49 yaşında hantigton rahatsılığ var %95 AĞIR özürlü bakıma ihtiyacı var bir bakıcı tuttum ünüversiteye giden bir oğlum var emekli maaşımla karşılayamıyorum bakıcı parası alabilirmiyim eşim özürlü maaşı alabilirmi ne yapmam gerekiyor

  YanıtlaSil
 119. iyi günler 17 yaşında yüzde 99 engelli oğlum var ben asgari ücretli çalışıyorum seneye 18 yaşını dolruracağı için malmüdürlüğünden bilgi almak istedim ve bana dedilerki aylık asgari ücretimi evde yaşıyan kişi sayısına böldüğüm zaman muhtaçlık sınırının ustunde kaldığı için maaş bağlıyamıyacaklarını belirttiler evde 4 kişi yaşıyoruz ben çalıştığım için oğlumada annem bakıyo ve evde bakım ücretinide annem alıyo bana maaaş bağlıyamayız dediler nasıl oluyoda 18 yaşını dolruran çocukları devlet esirgeme kurullarından bırakabiliyoda 18 yaşını dolduran çocuklara anne ve baba bakmakla yükümlü olduğunu soyliyebiliyo malmüdürlükler bana tam bilgi verebilecek birisi olursa çok memnun olurum ben 18 yıldır hazır bez kullanıyorum hazır mama alıyorum çok teşekkur ederim...( oğlum eren )

  YanıtlaSil
 120. meraba hocam
  ben (23) yaşındayım devlet hastanesinden %65 özürlülüm bulunmakta ama ssk %45 verdi ssk dan malulen emekliyim 559 TL gelirim var başka gelirim yok ben özürlülük veya bakım parası ala bilirmim 20022 sayılı kanundan nasıl faydalana bilirim (luser)

  YanıtlaSil
 121. özürlü maaşım nekadar 1.55 özürlüyüm

  YanıtlaSil
 122. merhaba ben %42 özürlüyüm bir oğlumvar iki yaşında doğuştan sol kolu var ama sol eli yok neyapmam gerek yardımcı olur sanız seviniriz.

  YanıtlaSil
 123. merhabalar ben evde yaşlı bakım parası alıyordum annem öldü kaymakamlığa annemin öldüğünü bildirdik annem öldükten sonraki ay maaşım yattı daha sonraki aylar maaş kesildi birdaha yatmadı fakat ben bu en son yatan maaşı annem öldükten sonraki ay yattığı için çekmedim belki kaymakamlık maaşı geri çeker diye fakat bir sene oldu maaş hala hesabımda ne yapmalıyım parayı çekebilir miyim bilgilendirirsenizz sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 124. merhaba
  benim %84 ağır özürlü otistik oğlum var özürlü evde bakım maaşı alıyorum 2022 ye baş vurdum oğlum 6 yaşında eşimden ayrıldım babamdan bağ-kur yetim maaşı bağlatırsam bakım aylığı kesilirmi? 2022 yi 9 aydır bekliyorum bağlanırmı ikiside? hiç bir gelirim yok .özürlü bakım maaşı dışında eve giren para yok.1.sınıfta okuyan kızım var büyük çalışanım yok.yetim aylığı,öz.evd.bakım aylığı ve 2022 öz.aylığı birarada alınabilirmi? saygılar

  YanıtlaSil
 125. slm ben çarşamba bedensel engelliler engellilerderneği yönetim kurulu başkanı mustafa uçar. benim ilçede şöyle bir sorunum var. ilçe yeşilkart komisyonun da bulunan arkadaşlar 2022 den maaş alan, 18 yaşını da aşmış engelli vatandaşlarımıza yeşilkart verirken oldukça zorluk çıkarmaktadırlar. dayndıkları kanun, yönetmelik veye genelge nedir bir türlü çözemedim. saygılar

  YanıtlaSil
 126. Annem %70 özürlüdür,üç ayda bir aldıgı yaşlılık maaşından faydalanıyor.Ama saglık sorunu nedeniyle tedavi hastanede yeşilkarttan tam faydalanamıyor.bu yüzden onu bir yerde sgk'dan çalışan olarak gösterdik.yanlız hiç bir yerde bir geliri bulunmamaktadır.2022 yasaya göre özürlü maaşı alabilirmi?yeşilkartı iptal edip şu an sgk dan faydalanıyor.cevaplarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 127. ÖZEL İSTEK<> meraba benim abim %65 özürlü kendi kendine iş yapamıyor hep ben bakıyom ona ben 18 yaşındayım bakımcı olarak kendimigösterebilirmiyim

  YanıtlaSil
 128. selam hocam benım babam 65 yaşlılık maşı alıyor ben özel şırkette calışıyorum benım üzerımden sağlıkdan yararlana bılırmı lüt ven cevabınızı beklıyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. HAYIR 65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR 60/C3 KAPSAMINDA GSS Lİ OLDULAR VE SGKLI ZATEN KENDİ ÜERLERİNDEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANA BİLİYORLAR

   Sil
 129. 2022 göre benim % 70 kaybim var 3aydan 3 aya 890 aliyorum ama doktorum ilik nakli olduktan sonra bana calişamazsin dedi ama narmal hayatina devam edeceksin calişmicaksin dedi benim okul hayatim hastalim yüzünden bitti bu hastalik yüzündedn sevme hakkımızda yoqmu acaba bana aylik baglata bilirmiyim ve miktari olabilirmi yada devle bize calişma hakkı taniyormu cevaplarsaniz sevinirim

  YanıtlaSil
 130. Özürlü kimlik kartı alabilmek için 1991 yılında alınmış sağlık kurulu raporunun yanı sıra 2004 daha sonra ki yıllarda da çeşitli kurumlara verilmek üzere alınmış sağılık kurulu raporları bulunmaktadır. Ancak sadece 1991 yılında özel eğitim için alınan raporda kimlik kartıda alabilir ibaresi bulunmaktadır. daha sonraki raporlarda bu ibare bulunmamaktadır. Özürlü Kimlik kartı alabilmek için yeniden Sağlık kurulu raporu almak gekirmi yoksa o eski sağlık kurulu raporu ile alabilirmiyim (özür durumu %60 dır) Bu konuda bilgi verebilirseniz memnun olurum Selam ve saygılar

  YanıtlaSil
 131. SLMLAR.. BAKICI AYLIĞINI BU AY ALAMIYORUZ İPTAL Mİ EDİLDİ ACABA NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ...

  YanıtlaSil
 132. hüseyin ardahanlı21 Mart 2010 22:57

  slm lar annemin o/o 78 raporunu devlet hastanesinden 2022 özürlü maaş bağlanması için aldık fakat daha bağlanmadı birde özürlüme bakıyorum diye yardım almak istiyorum bunun için neler yapmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 133. merhabalar ben Gülşah ben şuan nişanlıyım ve evlendığimde çeyız ödeneği alabılecegımı duydum babamdan yetım aylığı alıyorum 5 aydan beri çeyız parasını ewlenmeden oncemı ewlendıkten sonramı alıcam bıde tam olarak ne kadar zamanda alabılırım çeyiz ödenegını

  YanıtlaSil
 134. 65 yaş üstü insanların herhangi bir müracaat kuyruğunda bekletilmemesine dair bir kanun var mı? Varsa bu kanun maddesi hangisidir.

  YanıtlaSil
 135. selam 13 yaşında kız kardeşimin %61 özürlü raporu var. Raporda ağır özürlümü hayır elimde rapor süresi süreklin özür durumuna göre ağır özürlü olması gerekmiyor mu sizce. Bu durumda bakım parası alabiliyor muyuz?

  YanıtlaSil
 136. Slm. sakatlık maaşı alan babanın vefat etmesi halinde bu maaş eşine veya evlenmemiş kız çocuklarına geçer mi?

  YanıtlaSil
 137. ANNEM SSK LI YAPMAK İSTİYODUM AMA 65 YAŞ MAAŞI ALDIĞI İÇİN SSK LI YAPMADIRAR BENDE ANKARAYA DİLEKCE YAZDIM MAAŞININ İPTALİ İÇİN AMA HER HANKİ BİR SONUÇ ALAMADIM ACABA İNETRETTEN ÖRENE BİLRMİYİM BİR BİLEN VARSA BENİ BİLGİLEDİRE BİLİRMİ LÜTFEN

  YanıtlaSil
 138. BEN Y.DUR
  39 YAŞINDAYIM.ÖZÜRÜM NEDENİYLE ASKERLİKTEN MUAF TUTULDUM.1994 YILINDAN 2008 EYLÜL AYINA KADAR,TOPLAM 4366 GÜN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ÖDEDİM.ASKERLİK RAPORUYLA ÖZÜRLÜ OLARAK EMEKLİ OLABİLİRMİYİM.YENİDEN RAPOR MU ALMALIYIM.
  CEVABINIZI BEKLİYORUM.TEŞEKKÜR EDRİM.28.04.2010

  YanıtlaSil
 139. Kardesimin raporu bu ay itibari ile%56 dan %93e yükseltildi. aldigi maasta nasil bir fark olur?Anne ve Babasi ile yasiyor bir gelirleri yok ayrica bir hak elde edebilirmi???simdiden tesekkürler

  YanıtlaSil
 140. Hayırlı günler.Annem demans,tansiyon,diyabet hastası kızkardeşimin ssk sından yararlanıyor.Bende ona bakıyorum.SHÇEK danbakım parası alıyorum.75 yaşında.Bir tane oturduğu evi var. Özürlü maaşı Alabilirmiyiz.Lütfen bana yol gösterirmisiniz.Çocuklarım var.Birde annem dışarıya çıkamıyorum.Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürederim.

  YanıtlaSil
 141. slm benim %80 vucut fonksiyon kaybı iş göremez raporum ve buna iatinaden 2022 sayılı kanundan bu raporum ile aylık almakdayım raporumda ağır özürlü işaredi yok ama evde hastalığımın durumu nedeni ile oksijen konsantratörü ile günün belli saatlerinde oksijen desteği alıyorum hasdtalığım dolayısı ile sağlık merkezine yakına geldim raporu aldığımda kirada deil anne babamla birlikde kalıyordum ama şimd,i eşimle birlikde kiraya cıkmak zorunda kaldım
  benim sorumda eşim bakım aylığı alabilirmi şimdiden tşk

  YanıtlaSil
 142. evli malül erkeğim acaba araba alsam yeşil kartım iptal olurmu

  YanıtlaSil
 143. arabanın ruhsatı kimin üzerine olması gerekir malül olduğum için

  YanıtlaSil
 144. ben malul evli erkeğim benim sorum size acaba araba alsam yeşil kartım ve özürlü maaşım iptal olur mu? Birde malul olduğum için arabanın ruhsatını kimin üstüne yapmam lazım cevaplarsanız sevinirim

  bayram yüce

  YanıtlaSil
 145. slm arkadaşlar bn ercan 20 yaşndayım şekerden dolayı 2022 den %40 özrlü oranı aldım ama sağlık kurulu heyet raporumu ne hastane nede iş kur bulamadu bnm ne yapmam lazım

  YanıtlaSil
 146. Merhabalar, Babamın %94 ağırlı özürlü raporu var.Yalnız ayrı oturuyorum.Benim sağlık güvencemde yararlanıyor. ben öğretmenim acaba babam özürlü ve bakım maaşındandan faylanabilir mi? Teşekkürler

  YanıtlaSil
 147. ben %90 ağır özürlüyüm acaba üzerime araba alsam yeşil kartım ve özürlü maaşım iptal olurmu? cevaplarsanız çok sevinirim bayram yüce

  YanıtlaSil
 148. MERHABA
  ÖNCELİKLE BU GÜZEL ÇALIŞMANIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR VE TEBRİK EDİYORUM
  BENİM EŞİM %80 ÖZÜRLÜ 2022 DEN MAAŞ ALIYOR 4 ÇOCUĞUMUZ VAR MAAŞ BAĞLANDIĞINDA BEN İŞSİZDİM ŞUANDA ASGARİ ÜCRETLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIM EŞİMİN MAAŞI KESİLİR Mİ?

  YanıtlaSil
 149. merhabalar...ben babamdan dolayı maas alıyordum.evlenınce maasım kesildi.fakat esimle 1 sene anlasabildım.birbirimizi yormamak ıcın karsılıklı bosandık.2007 de maasım tekrar baglandı .gecenlerde aldıgım bır sgk teblıgatında eskı eşınız ıle fiilen beraber yasadıgınız tespıt edıldıgınden dolayı maasınızı kesıyoruz dendı.bu durumdan nasıl kurtulabılırım.bana hıc kımse bırsey sormadı,baskalarını verdıgı yalan yanlıs beyanatla maaş kesılebılırmı.yardımdı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 150. lütfen ceevaplayın
  babam fefat edince annem ben ve kız kardeşim babamın bagkurunu almaaya baaşladık ve sorunsuz devam etti fakat ben 3 ay önce sigortalı işe başladıgım için bana ödenen tutar kesildi.fakat annemin maaşında herhangi bi artış olmadı.annemin masında bi artış olması gerek miyormuydu.bu konuda bilgi verir misiniz?

  YanıtlaSil
 151. Merhabalar,
  annenizin ve kardeşinizin aylıklarında düzeltme talebinde bulunmanız ve
  en yakın sosyal güvenlik kurumuna yazımı başvuruda bulunmanız gerekir...

  YanıtlaSil
 152. öncelikle teşekkür ederim yanıtınız için.rica etsem biraz daha ayrıntılı anlatırmısınız?cünkü ben sosyal güvenlik kurumunu telefonla aradım fakat annemin ve kız kardeşimin maaşlarındaki artışla ilgili bilgi alamadım.

  YanıtlaSil
 153. iyi gunler yuzde 91 ozurlu 13 yasında bir oglum var ben asgari ucretle çalışmaktayım anneside tarlamızdan dolayı çiftçi bagkuru oduyor. babama ait bir evde oturuyoruz bizim özürlü maaşımı yoksa evde bakım parasımı almamız lazım birde hangisi için nerelere başvurmamız lazım soylerseniz sevinirim acaba ikisini bir alabilirmiyiz.
  iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 154. adam gibi cevap vereceksen herkese ver! yoksa otur yerine adam sansınlar!

  YanıtlaSil
 155. İYİ GÜNLER.BABASI MEMUR EMEKLİSİ OLAN 18 YAŞINI DOLDURMUŞ ZİHİNZEL ENGELLİ BİR KİŞİ 2022 DEN VEYA SOSYAL HİZMETLERDEN MAAŞ ALABİLİR Mİ?

  YanıtlaSil
 156. 22 yasındayım &61 ozurluyum 3 ayda bı maas alabılırmıyım daha once evraklarımı tamamlayıp yetkılı kısılere teslım ettım suresı dolmadan evlılık gecırdım ve ıptal oldugunu dusundum sımdı esımden ayrıldım ve dulum tekrar hıc maas almamama ragmen ozurlu maası alabılırmıyım? alabılırsem ne kadar?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. AdsızJan 22, 2012 06:57 AM YUZDE 61 RAPORUNUZ VAR İSE İKAMET ETTİĞİNİZ MAL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPABİLİRSİZ AYRICA EVLENMEDE MAAŞINIZ KESİLMEZ SİZ SİGORTALI İŞE GİRERSENİZ VEYA MUHTÇLIĞINIZ DEVAM ETMEZSE KAYMAMLIK KESEBİLİR

   Sil
 157. merhabalar hocam ismim Bahadır.Babam 2005 yılından bu yana MS hastalığından dolayı özürlü.O tarihlerde almış olduğumuz rapor oranı %70 bu tarih itibarı ile rahatsızlığı dahada artmasına rağmen henüz yeni rapor düzenletmedik.Kendisi Bağkur emeklisi.Emekli maaşı yaklaşık 700 TL.Annem ile birlikte kendilerine ait dairede ikamet etmekteler.babam üzerine olan 3 adet dükkanı bir süre önce biz 3 kardeşe devretti.Annemin herhangi bir geliri yok.babamın bağkuru üzerinden faydalanmakta.Bu durumda annem özürlü bakım ücreti alabilir mi?.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. AdsızJan 22, 2012 02:49 PM ALABİLİR KARDEŞİM AĞIR ÖZÜRLÜ İFADESİNDE EVET YAZIYOR İSE KURUMA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ EVER RAPORDA AĞIR ÖZÜRLÜ İFADEDE HAYIR İSE BAKIM ÜCRETİNE TABİİ OLAMAZSSINIZ

   Sil
 158. MERHABA BEN 2022 YASADAN AYLIK ALIYORUM BENİM MAASIMA HAZİ KONDU NAAŞ ALAMIYORUM NE YAPMAM LAZIMN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevgi Dursun Yaşar Bey,

   2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar başlıklı 82. maddesinin 10. fıkrası "10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar," şeklinde olup, 2022 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıkları Haciz yapılamayacaklar arasında saymaktadır. Eğer maaşınıza herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından haciz uygulattırılmış ise, icra dairesine başvurarak icrayı kaldırttırabiliriniz..

   gecikmeli cevabım için çok özür diler, arkadaşlara vermiş olduğunuz yanıtlar için çok çok teşekkür ederim...

   Sil
 159. 65 yaş üstü gelir iptal ettirmek için ne yapmamız gerekmektedir.Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 65 YAŞ AYLIĞINIZI İPTAL ETTİRMEK İSTİYORSANIZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİMSİZ ÖDEMELER GENELMÜDÜRLÜĞÜ NE DİLEKÇE YAZIP GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR DİLEKÇENİZDE MAAŞINIZIN KESTİRMENİZİ GEREKEN DİLEKÇENİZİ YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR

   Sil
 160. Merhaba ben devlet memuruyum.Abimin %45 raporu var 2022 ye başvurduk.Benim yanımda ikamet ettiği için maaşım fazla geliyor die aylık bağlamadılır.Ben anlamıyorum ben abime bakmakla mükellef deilim ki niye benim maaşımı baz alıyorlar?Memlekete gidip orada başvursak verirler mi?Ne kadar süre geçmesi gerekir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2022 Sayılı Kanun kapsamında verilen muhtaç aylıklarında, yakınların nafaka yükümlülüğü de dikkate alınır. Abinizin, sizin yanınızda olması, yani ikametinin sizin yanınızda olması, sizin abinize ayırabileceğiniz nafaka tutarı muhtaçlık sınırının üzerinde olarak hesaplanmıştır.
   Memleketinizde de başvurabilirsiniz...

   Sil
 161. teyzemin aldığı özürlü maaşı evliliği dolayısıyla kesildi ancak bildirimde bulunmadığı için sgk tarafından cezalı olarak tahsil edilecek bunu kendisi ödemek zorunda yoksa eşinden mi tahsil edilir?
  not:teyzemin üzerine kayıtlı gayrimenkulleri mevcut

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. SGK öncelikle ödemeyi yaptığı teyzenize geri dönecektir.

   Sil
 162. merhaba.. dayım özürlü aylığı almakta iken emekli olmuş ve kuruma bu aylıkların ikisini birden alabileceğini öğrenmek amacıyla dilekçe yazmıştı. cevaben yüzde 70 üzeri özürlü raporu alması halinde aylıkların birleştirilebileceğini içeren bir yazı geldi ve aylıkların ikisi birden ödenmeye başlandı 3 yıl sonra yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla bir miktar borç çıkarıldı dilekçeye rağmen niye böyle birşey yapılmış olabilir bunda bizim kusurumuz mu yoksa devletin kusuru mu vardır anlayamadık bildirmemize rağmen iki aylığı birden neden ödediler ve şimdi istiyorlar

  YanıtlaSil
 163. annem 3 aya bir özürlü maaşı almakta annemin babamın hiç bir sağlık güvencesi yoktu ama babam bağkura olan prim borcunu ödeyerek emekli oldu. bu durumda annemin özürlü maaşını iptal ettirmesi gerekiyormu babamın emekli maaşı 850.00tl evde 3 kişi yaşıyorlar

  YanıtlaSil
 164. babamın 2022 maşi var fakat yuzde yetmışsekız ağır özürlü raporu var özürlü maaşida alabilirmivlırsa bıze yol gözterin, evde bakım maaşi için başvuruda bulunduk,

  YanıtlaSil
 165. slm benim vasisi olduğum yüzde 90 zeka özürlü görümcem var ben bir araba almak istiyorum bu arabanın ruhsatı kimin üzerinde olur

  YanıtlaSil
 166. slm benim annem mart 2012 yaşlılık maışına bağlandı ama almasi gereken toplu para cıkmsına rağmen zirahat bankasına başvurdugümüzda burda gözkmediginden dolayi veremiyoruz ustünde 3 ay geçti tekrar zirahat bankasına gttigimizde halen görünmüyor dediler büna itiraz için ne yapmamız ve nereye başvurmamız gerekiyor

  YanıtlaSil
 167. slm haksız yere bakım paası alan bi tanıdığım var ve onu şikayet etmek istiyorum.ama ailesini de seviyorum şikayet ettiğimde ailesine bir zarar gelir diye edemiyorum. onlara zarar gelmeden bunu yapabilirmiyim .sadece maaşını kesilmesini istiyorum.bunu nasıl yapabilirim.bu paraya hiç ihtiyacı yok.çocuklarımdan ayrıyım diye alıyodu bakım parasını son 2 aydır ailesiyle. ailesinin durumu gayet iyi yani kimseye muhtaç olmadan bakabiliyolar .telefonla şikayet etsem kabul olur mu.illaki dilekçe vermem gerekiyo mu .lütfen cevap yazın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Duyarlılığınız toplumsal hizmetin ihmal ve çarçur edilmemesi için çok yerinde,
   şikayetinizi,

   alo 183 veya alo 144 ü arayarak yapabileceğiniz gibi,

   internet ortamında BİMER in aşağıdaki linkine de başvuru kısmına tıklayarak yapabilirsiniz,

   http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgMain.aspx

   saygılarımla...

   Sil
  2. kuyıuykukıkukuuıkuıkyugkg

   Sil
 168. teşekkür ederim cok yararlı bir konu :)

  YanıtlaSil
 169. MERHABALAR. ANNEM VE BABAM 2022 YAŞLI EMEKLİSİDİR. 1940 DOĞUMLU OLUP 72 YAŞINDALAR BAKICIYA İHİTİYATLARI VARDIR BAKICI TUTSAK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAKICI MAAŞI ÖDERMİ ?

  YanıtlaSil
 170. yakup slm benim yuzde 50(elli) gözden raporum var ve üzerime 79 model bi arabam var tşcaret de yapmıyorum ben 2022 den maaş alablrmym

  YanıtlaSil
 171. (HÜDAYİ)merhabalar 18 yaşında %98 oranında özürlü olan yeğenim sigortadan düştü.aile bir anne 3 çocuk 4 kişiler.anne sadece dul ve yetim aylığı alıyor.özürlü indiriminden faydalanıp araba aldık.yeşil karta başvurduk.özürlünün üzerinde araba görünüyor diye aylık 38 milyon fark alıyorlar ve araba ar diye özürlü maaşı bağlamıyorlar.1-hayatı kolaylaştırsın diye alınan araba bunlara engel mi.2-sigortası ve yetim aylığı devam edebilir mi?3-vasilik belgesini nasıl alacağız?4-kısaca ne yapabiliriz bu konularda.teşekkürler.

  YanıtlaSil
 172. Today, I went to the beach with my kids.

  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
  Here is my web-site - work from home nz

  YanıtlaSil
 173. Merhaba,
  Annem 65 yaş aylığı alıyor bu yüzden ben(kızıyım) SGK'lı olmama rağmen sağlık güvencesi olarak yeşil kartlı görünüyor annemi kendi üzerimde gösterip sağlık güvencesi olarak SGK'lı olmasını sağlamak için ne yapmam gerekli acaba yardımcı olursanız sevinirim.Ebru Kıran

  YanıtlaSil
 174. I'll right away clutch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me understand so that I may just subscribe. Thanks.
  Take a look at my web-site ; How To Quit Smoking When Pregnant

  YanıtlaSil
 175. Remarkable! Its really remarkable post, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.
  Look at my web page : cash flow forecasting

  YanıtlaSil
 176. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your RSS.
  I don't know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!
  Stop by my page - cash advances payday loans

  YanıtlaSil
 177. Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
  Here is my weblog - binary options

  YanıtlaSil
 178. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if
  it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to
  share it with someone!
  Stop by my website - easy way to earn money online

  YanıtlaSil
 179. Since the admin of this web site is working,
  no question very quickly it will be well-known, due to its feature contents.
  My webpage : play slots online free

  YanıtlaSil
 180. merhaba hayırlı akşamlar herkse

  YanıtlaSil
 181. yokmu allahın selamını alcak bir arkadaşımız benim bir sorum olcaktı yetkili arkadaşımıza

  YanıtlaSil
 182. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and
  wished to mention that I've truly enjoyed browsing your weblog posts. After all I'll be subscribing in your rss
  feed and I am hoping you write again soon!
  Also see my web site > unique ways to make money

  YanıtlaSil
 183. I leave a leave a response when I like a post on a
  site or I have something to contribute to the discussion.
  Usually it's a result of the fire displayed in the post I read. And on this article "2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Ya�, �z�rl� ve �z�rl� yakını aylı ı". I was actually moved enough to leave a thought ;) I do have a couple of questions for you if you do not mind. Could it be only me or do a few of these responses appear as if they are left by brain dead visitors? :-P And, if you are writing on other places, I would like to follow anything new you have to post. Would you list the complete urls of all your communal sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?
  Also visit my web blog : how to work online and make money

  YanıtlaSil
 184. Thanks for finally writing about > "2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Ya�, �z�rl� ve �z�rl� yakını aylı ı" < Liked it!
  Feel free to surf my website ; an easy way to make money

  YanıtlaSil
 185. It is perfect time to make some plans for the long run and it's time to be happy. I have learn this put up and if I may I want to suggest you some interesting issues or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article. I wish to read more issues about it!
  Also visit my web page :: work at home

  YanıtlaSil
 186. Hey there! I just would like to offer you a big thumbs up for the excellent info you have got here on this post.

  I am returning to your web site for more soon.
  Feel free to surf my webpage ... instant online payday loans no credit check

  YanıtlaSil
 187. Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this web site; this web site carries awesome and in fact excellent stuff in support of readers.
  My webpage ... affiliate programs

  YanıtlaSil
 188. Someone necessarily help to make severely articles I might state.
  That is the very first time I frequented your website page and so far?

  I surprised with the analysis you made to create this particular post
  incredible. Magnificent job!
  Also visit my website ... terms of use

  YanıtlaSil

Sorunuza ve yorumunuza en kısa zamanda yanıt verilecektir... Admin